Reference: Volume 37D (1953), Part No. 4, Section , Page 977

Judgement Details


Date
05/11/1953
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
CAMILLERI ALBERT V.
Parties
IL-MAESTA' TAR-REGINA vs GAETANU MICALLEF
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
AMMISSIBILITA' TA' XHIEDA WARA LI JKUN SKADA T-TERMINU - ART. 452 (6) (7) U 473 TAL-KAP. 12 - PROVI
Summary
L-Attorney General, wara li jkun ipprezenta l-att ta' l-akkuza, u wara li fuq in-notifika tal-jum tal-kawza ikun dahhal fir-Registru n-nota tax-xhieda tieghu li ried li jinstemghu fil-kawza, u li jkunghalaq iz-zmien ghall-prezentata ta' dik in-nota jista', bil-permess specjali tal-Qorti, jipproducixhieda godda biex jirrafforzaw xi xhud li gie ndikat debitament u fit-terminu fl-imsemmija nota ta'xhieda. Dana l-permess specjali tal-Qorti jinghata purke' x-xhieda godda jkunu rilevanti, u l-partijiet fil-gudizzju ma jkunux isofru pregudizzju bl-ommissjoni ta' dawk ix-xhieda min-nota tax-xhiedaprezentata fit-terminu, jew min-nuqqas tal-prezentata tan-nota fiz-zmien li trid il-ligi. Dana l-pregudizzju ma jikkonsistix fl-effikacja li jista' jkollh l-prova, fuq l-akkuza jew fuq id-difiza, imma fid-diffikulta' li tinsab fiha l-parti li kontra taghha tkun sejra tingieb dik il-prova gdid bil-fatt li tkun sejra tigi prodotta f'daqqa, improvvizament, bla ma jkollha l-opportunita' li tikkumbattiha; fl-avverament ta' liema ipotesi, ir-rimedju ma hux l-eskluzjoni tal-prova, imma l-akkordamentta' differiment lill-parti li tkun pregudikata halli tkun tista' ggib provi kuntrarji.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info