Reference: Volume 37D (1953), Part No. 3, Section , Page 818

Judgement Details


Date
11/02/1953
Court
OF COMMERCE
Judiciary
GOUDER TANCRED
Parties
LEWIS CAMILLERI NE. vs CARMEL SAID NE.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 38, 29 U 43 TA' L-ORDINANZA XXXIV TA' L-1946 - GURISDIZZJONI - LIKWIDAZZJONI - SOCJETA' KO-OPERATIVA
Summary
Fil-kaz ta' krediti kontra socjeta' ko-operativa li tinsab in likwidazzjoni bl-ordni tar-Registraturtal-Ko-operativi fejn hemm nominat likwidatur biex jaghmel dik il-likwidazzjoni, il-likwidatur jiffissa z-zmien meta l-kredituri jgibu l-quddiem il-krediti u l-pretizi taghhom, jew jigu mdahhlin f'xidistribuzzjoni maghmula qabel ma jigu approvati dawk il-krediti jew pretizi, jaghmel investigazzjoni u jiddisponi mill-attiv tas-socjeta', u jezercita funzjonijiet ohra skond ma huwa preskritt mill-ligi; u kull min ihossu aggravat b'xi ordni tal-likwidatur dwar l-investigazzjoni tal-pretizi avanzati kontra s-socjeta' u dwar il-hlas ta' l-ispejjez, fost ordnijiet ohra, jista' jaghmel appell quddiem ir-Registratur; u ebda Qorti ma ghandha gurisdizzjoni dwar kull haga li ghandha x'taqsam mal-likwidazzjoni, hlief in rigward ta' dak li espressament jinghad fil-ligi. Ghaldaqstant, talba ta' kreditur ghall-kundanna tal-likwidatur biex ihallas dejn dovut mis-socjeta' lil dak il-kreditur, waqt li tkun miexja l-likwidazzjoni, hija intempestiva; mhux biss, imma anzi l-Qorti lanqas tista' tismaghha.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info