Reference: Volume 37D (1953), Part No. 3, Section , Page 911

Judgement Details


Date
26/09/1953
Court
OF COMMERCE
Judiciary
CAMILLERI ALBERT V.
Parties
EMILIO COLOMBO vs CARMELO WISMAYER NE.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 1721 TAL-KODICI CIVILI - ART. 25 TA' L-ATT XI TA' L-1952 - IMPJEG - LICENZJAMENT - LOKAZZJONI D'OPERA
Summary
Ghalkemm id-dispozizzjonijiet tal-Kodici Civili dwar il-licenzjament ta' l-impjegati gew revokati usostitwiti bl-Att XI ta' l-1952, dawk id-dispozizzjonijiet li kienu jimpurtaw eccezzjoni ghad-drittkomuni, partikolarment ghar-regola li l-kuntratti bilaterali jistghu jigu rizoluti fil-kaz li wahdamill-partijiet ma tissoddisfax l-obligi taghha, baqghu in vigore anki taht l-Att imsemmi; jigifierili taht il-ligi l-gdida l-kawzi li jiggustifikaw il-licenzjament immedjat ta' l-impjegat, eskluzi dawk fil-ligi espressament imsemmijin bhala ragunijiet mhux tajba u bizzejjed, iridu normalment ikunugravi u ripetuti, u mhux biss okkazjonali u kawzali. Imma ma hux eskluz li anki raguni gravi wahdanija, taht ic-cirkustanzi ta' certi kazi, anki mhux reiterata, jew kawzali, tista' tigi kunsidrata gravi u gustifikativa ta' recess immedjat, non ostanti li tkun timplika provvediment hekk qawwi u ahrax. Ghalkemm il-generalizzazzjoni f'dan il-kamp hija difficli, eppure jistghu jkunu ta' ghajnuna dawn in-normi direttivi:- 1. Illi l-gravita' tar-raguni tkun tali li tirrendi l-assoluta impossibilita'tal-prezenza tal-haddiem fl-istabbiliment fejn ikun qieghed jahdem; 2. Cirkustanzi li ma jkunux jippermettu jew ma jkunux jawtorizzaw, ghal ragunijiet ta' moralita' u ta' "bona fides", l-ezazzjoni jew kostrizzjoni, fejn u meta ammissibili skond il-gurisprudenza, tar-recedenti fil-kontinwazzjoni tal-kuntratt: 3. Il-kriterju mizuratur tan-natura tar-rapport guridiku u ta' l-iskop tal-kuntratt, liminnhom jistghu jitnisslu certi previzjonijiet li kwalunkwe bniedem okulat ordinarjament u ragjonevolment jista' jipprevedi.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info