Reference: Volume 38B (1954), Part No. 2, Section , Page 577

Judgement Details


Date
13/10/1954
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
CARUANA COLOMBO VICTOR J.
Parties
GIOVANNI GAUCI PR. ET NE. ET. vs NUTAR DR. VINCENZO GATT NE.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 19, 20, 32 U 46 TAL-KAP. 70 - DEKADENZA - GUDIZZJU TA' STIMA - KOLLETTUR TAT-TAXXI INTERNI - PRESKRIZZJONI - TAXXA TAS-SUCCESSJONI
Summary
Il-Kollettur tat-Taxxi Interni ghandu l-poter li jipprocedi ghal likwidazzjoni "ex officio" tal-valur suggett ghat-taxxa tas-successjoni fi tliet kazijiet; jigifieri (a) meta l-persuna li ghandha taghtih l-informazzjonijiet mehtiega u l-provi tonqos volontarjament, jew tirrifjuta, li taghtih dawk l-informazzjonijiet u provi, meta jitlobhomlha, jew taghtihomlu b'mod mhux car jew li bih tkun trid tahrab il-mistoqsijiet tieghu, (b) meta jkun hemm minn naha ta' l-istess persuna nuqqas totali jew parzjali tad-denunzja, (c) u meta l-persuna denunzjanti tiddikjara bil-gurament quddiem il-Kollettur lima tafx kemm hu l-valur tal-gid jew tad-drittijiet, jew l-ammont tal-kapitali jew tal-krediti, li ghandhom jidhlu addenunzja. Ghalhekk, jekk il-Kummissarju tat-Taxxi Interni jkun accetta u approva l-likwidazzjoni tal-valur ta' l-oggetti denunzjati, u jkun intaxxa l-assi ereditarju fuq il-bazi tad-denunzja li tkun saret, ma jistax jghaddi ghal "assessment" gdid "ex officio" ghas-semplici raguni li huwa, wara, jifforma dubju serju dwar il-korrettezza ta' l-istimi li jkunu akkompanjaw id-denunzjau li kienu gew accettati mill-Kollettur, u li fuqhom huwa jkun intaxxa l-assi ereditarju. Dan pero', ma jfissirx illi l-likwidazzjoni hekk maghmula mill-Kollettur hija finali u definitiva; imma l-Kollettur ghandu mezzi ohra biex jipprocedi kontra l-kontribwent li jkun ipprezentalu xi denunzja, anki meta huwa jkun ga approva dik id-denunzja; liema mezzi huma ta' zewg xorta, u jiddifferixxu wiehedmill-iehor skond jekk il-Kollettur ikooux jew le ragunijiet biex jissuspetta illi l-insufficjenza tal-valur dikjarat hi dovuta ghall-intenzjoni ta' erazjoni ta' l-imposta. Jekk il-Kollettur ma jkollux dak is-suspett tal-mala fede tal-kontribwent, l-unika procedura li jista' jsegwi hija dik tal-gudizzju ta' stima, li tista' tigi provokata minnu b'rikors lill-Qorti ta' l-Appell fi zmien tliet xhurminn meta jkun sar il-hlas kollu tat-taxxa likwidata fuq il-valur denunzjat, bla hsara tad-dispozizzjoni tal-ligi dwar il-preskrizzjoni tat-talba ghall-hlas tat-taxxa li tkun ghad ghandha tithallas,kollha jew bicca minnha. Dan it-terminu huwa terminu ta' dekadenza, u mhux ta' preskrizzjoni.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info