Reference: Volume 38B (1954), Part No. 2, Section , Page 511

Judgement Details


Date
24/06/1954
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
MAGRI ALBERT J.
Parties
REV. PADRE BENINGNO CAMILLERI O.S.A. NE. vs MICHELE FARRUGIA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 1190 $ 2 TAL-KODICI CIVILI - AWMENT KONTRA L-LIGI - KERA JEW QBIELA - KOMPENSAZZJONI - OBLIGAZZJONI NATURALI - RIPETIZZJONI TA' INDEBITU
Summary
Skond il-gurisprudenza l-lum prevalenti, meta jsir hlas ghal kawza guridikament invalidu, izda jsirbla zball, ir-restituzzjoni mhix legalment ammessa, ghax il-hlas ikun sar bhala adempiment ta' obligazzjoni naturali. U ghalhekk, meta wiehed ihallas kera awmentat minghajr il-formalitajiet preskritti mill-ligi, ladarba hu ma jkunx ha zball, ma jistax jinvoka r-rimedju ta' l-indebitu. U konsegwentement ma jistax jitlob lura l-gholi minnu hekk imhallas. Ghall-istess raguni ma jkunx jista' jikkompensa dak l-awment mal-kera minnu dovut. Imma ma jistax jinghad l-istess ghall-kera illegalment awmentat li jkun ghadu ma thallasx. f'dan il-kaz il-kerrej jista' jinvoka n-nullita' ta' l-awment u jinsisti li jhallas il-kera minghajr dak l-awment. Dawn il-principji gew applikati fil-kaz prezenti,fejn l-awment illegali kien jirrigwarda qbiela, u mhux kera.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info