Referenza: Volum 38B (1954), Parti Nru. 2, Taqsima , Paġna 535

Dettalji tas-Sentenza


Data
30/06/1954
Qorti
CIVIL COURT, FIRST HALL
Ġudikatura
MAGRI ALBERT J.
Partijiet
GIUSEPPINA LOTTER vs LORENZO LOTTER ET.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Kawża Llinkjata
N/A

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
ART. 2073, 2070, 1383, 1380, 1105 U 569 TAL-KODICI CIVILI - BWONA FEDE - DOTA - DOTARJU - DRITT TA' RITENZJONI - KOMUNJONI TA' L-AKKWISTI - KURATUR - MARA - NUTAR - PRIVILEGG - PROVA - RAHAN - SEPARAZZJONI TAL-BENI
Fil-Qosor
Jekk persuna taghti b'rahan haga li ma tkunx taghha, ir-rahan jiswa, u sid il-haga ma jistax jitlobha lura minghajr ma jhallas id-dejn li ghalih tkun giet mirhuna. Din id-dispozizzjoni mhix applikabili, fost kazijiet ohrajn, meta jinstab li kien hemm mala fede fil-persuna li rceviet il-haga; b'modli dan id-dritt tal-kreditur jibqa' jiswa dejjem, sakemm ma jigix pruvat li l-kreditur kien in malafede. U l-prova tal-mala fede tinkombi lil min jallegaha, Ghaldaqstant, jekk ir-ragel jaghti b'rahan oggetti ta' metall prezzjuz li jirrizultaw li kienu ta' martu, din ma tistax titlob lura dawk l-oggetti bla ma thallas id-dejn, jekk il-kreditur ircieva dawk l-oggetti in bwona fede. U xejn ma jiswa li dawk huma oggetti li juzaw in-nisa, ghax dan ma jeskludix il-possibilita' li dawk l-oggetti setghu kienu tad-debitur. Ghall-oggetti mirhunin ghandu in bwona fede l-kreditur ghandu dritt tar-ritenzjoni u l-privilegg li taghtih il-ligi. Lanqas tista' l-mara, f'kawza li taghmel kontra r-ragel ghas-separazzjoni tal-beni, titlob li dawk l-oggetti hek mirhunin jigu assenjati lilha in assikurazzjoni tad-dota u tad-dotarju, avvolja din l-assikurazzjoni hija mizura konservativa, anki f'kaz ta' dritt kondizzjonali; ghax l-atti konservativi li jista' jezercita l-kreditur kondizzjonali huma dawk li ma jgibux maghhom ebda tibdil fil-konvenzjoni, u l-assenjazzjoni ta' dawk l-oggetti lill-mara tippriva lill-kreditur mid-dritt tar-ritenzjoni u mill-privilegg. U ghalkemm din l-assenjazzjoni ma toperax it-trasferiment tal-proprjeta' ta' dawk l-oggetti favur il-mara, imma tikkonferilha biss l-amministrazzjoni taghhom, biha l-kreditur jigi mpedut milli jezercita d-drittijiet tieghu fuq dawk l-oggetti, almenu sakemm, bix-xoljiment taz-zwieg, jigu definitavament likwidati d-drittijiet tal-mara.Flus li jidhlu fil-komunjoni ta' l-akkwisti ma jistghux iservu ghall-hlas, jew anki garanzija, ta' dejn partikulari ta' wiehed mill-mizzewgin; u ghalhekk, jekk ir-ragel ikun iddepozita flus tal-komunjoni biex ikun jista' jezigi restituzzjoni tar-rahan, il-mara ma tistax tippretendi li tizbanka dawkil-flus in assikurazzjoni tad-dota u d-dotarju taghha, jigifieri biex jigi mhallas jew garantii dejnpartikulari tar-ragel. Jekk il-mara ma tkunx talbet in-nomina ta' nutar biex jippubblika l-att tas-separazzjoni tal-beni u kuratur biex jirrapprezenta l-kontumaci fuq dak l-att, hu mehtieg u xieraqli l-Qorti taghti kull provvediment biex is-sentenza ma tkunx nulla u jkollha dik il-forza ezekutivali hija wiehed mill-elementi sostanzjali taghha.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni