Reference: Volume 38B (1954), Part No. 2, Section , Page 439

Judgement Details


Date
18/02/1954
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
CAMILLERI ALBERT V.
Parties
GANNI SCHEMBRI vs FRANGISK SCHEMBRI
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
KONSORZJU - LIBERAZZJONI "AB OBSERVANTIA" - RETRATT - RIVENDIZZJONI - SPEJJEZ RIMBORZABBLI LIR-RETRATTARJU - SQAQ - TRIQ
Summary
Talba biex ir-retrattarju jigi kundannat jaghmel ir-rivendizzjoni, li ma tkunx akkompanjata mid-domanda ghall-likwidazzjoni ta` l-ispejjez legittimi rimborzabili lill-istess retrttarju, ma hix irritwali, u ma tikkonducix ghall-liberazzjoni tar-retarrju konvenut mill-osservanza tal-gudizzju; izda ggib u twassal ghall-fissazzjoni ta` temrinu ghall-finijiet tar-rviendizzjoni, lijibda jghaddi minn dakin-nhar li jkun sar id-depozitu jew il-hlas ta` dawk l-ispejjez, jekk fil-kaz hemm lok ghal dak id-depozitu jew hlas. Min ikun qieghed jippretendi l-komunjoni jew konsorju ta` triq jew hlas. minikunqeighed jipprentendi l-komunjoni jew konsorju ta` triq jew sqaq ghadnu juri li l-proprjetarji tat-terren li kun gie maqsum gew svestew ruhhomminn dawk l-artijiet lij kunu jservu ta` sqaq jew triq jewli b'xi mod huwa akkwista skond il-ligi l-proprjeta ta` dik l-istess superfici; fin-nuqqas ta` dinil-prova, il-fatt li huwa ghandu access minn dik l-art ghall-fondi tieghu li jkunu jiffronteggjawhaghandu pjutost jigi ntiz li jkun qieghed jigi ezercitat dak l-access "jure servitutis', mhux "jure proprietatis". L-opinjoni li t-triqat rustici, jew li jezistu bejn fondi rustici, jappartjenu in komun lill-proprjetarji prospicjenti, salvi t-titoli u indikazzjonijiet kuntrarji, hija bazata fuq prezunzjoni ta` komproprjeta` ; imma ma hemm ebda ligi li tohloq din il-prezunzjoni; u ghalhekk min jinvokha ghandu jipprova bil-modi li tird l-istess ligi l-fondament tal-komproprjeta` allegata. Meta jigi mibjuh jew traferit fond, u fl-att ma jinghadx espressament li dak it-trasferiment jikkomprendi l-porzjoni ta` l-art privata adjacenti ghall-fond trasferit, avvolja dik l-art tkun isservi ta` access ghall-istess fond, dik l-art tibqa` ta ` min kienet originarjament, salvi certi drittijeit ghal min ghandu jaghmel uzu minhha.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info