Reference: Volume 38B (1954), Part No. 2, Section , Page 507

Judgement Details


Date
24/06/1954
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
MAGRI ALBERT J.
Parties
NEG JOSEPH FALZON vs KAPTAN SERAFINO XUEREB, MB,E,, ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 1469, 1470, 1575, U 1459 TAL-KODICI CIVILI - BEJGH - DANNI - EVIZZJONI - GARANZIJA TAL-PUSSESS PACIFIKU - PASSAGG - PERMUTA - PIZ - SERVITU'
Summary
Meta t-trasferiment ta` proprjeta` immobiljari jkun sar bil-garanzija espress tal-pacifiku pussess tal-fond trasferit,u wara jinstab li l-fond hu suggett ghall-servitu`, l-aljenant huwa responsabli ghad-danni minhabba evizjoni parzjali, anki jekk din is-servitu` kienet apparenti, u sahansitra kienetmaghrufa mill-akkwirent; ghaliex il-ligi tiprezuni li l-aljenant assuma l-obligazzjoni li jnehhi dik is-soggezzjoni, minghajr ebda dsitinzjoni rigward in-antura ta` din is-soggezzjoni, b'mod li jigukomprizi f'din il-garazija anki s-servitujiet legali. Gahll-finijeit ta` din l-garanzija hu mehteigli fil-kutnratt tat-trasferiment ma jkunux gew imsemmijin is-servitu` jew piz ohra gravanti fuq il-fond, jew li ma jkunx jirrizulta car li l-intenzjoni tla-partijiet ma kienetx li tikkomprendi dik is-servitu` jew piz fil-promessa tal-garazija. Il-passagg necessarju li jezisiti fuq il-fond aljenat jikkostitwixxi dritt reali u jnaqqas il-libenrta` tal-fond; ghalhekk jaqa` fil-garazija tal-pussess pacifiku. Ghalkemm is-servitujiet legali, skond xi awturi m'humiex veri servitujiet, l-istess awturijghallmu li ghandhom jigu trattati bir-regoli tas-servitu` in generali. B'applikazzjoni ta` dawn il-principji, fil-kaz prezenti gie ritenut li l-konvenut, li kien assenja b'titolu ta` permuta lill-attur sit fabbrikabili bil-garanziji tal-pussess pacifiku, kien responsabili ghad-danni lejn l-atturakkwirent ta` dak il-fond, minhabba li l-fond irrizulta li kien suggett ghal servitu` legali ta` passagg lejn fond limitrofu.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info