Reference: Volume 38B (1954), Part No. 1, Section , Page 329

Judgement Details


Date
18/06/1954
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
CAMILLERI LUIGI A., HARDING WILLIAM, CAMILLERI ALBERT V.
Parties
VICTOR CAUCHI NE. vs GIUSEPPE DEBONO NE.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
"COMMISSION AGENT" - AGENT TAL-KUMMERC - ART. 74 U 82 TAL-KAP. 17 - NOMINA
Summary
Agent tal-kummerc huwa dak li hu inkarikat, fil-fiss u personalment, minn ditta wahda jew izjed ta'barra, sabiex imexxilhom l-affarijiet taghhom f'dawn il-Gzejjer u jibaghtilhom l-ordnijiet ghall-accettazzjoni. U meta l-agenzija hija konferita mid-ditta ta' barra ghal tmien mhux determinat, tant id-dat ta' barra kemm l-agent jistghu jitterminaw l-agenzija billi jaghtu lil xulxin pre-avviz ta' tliet xhur. Imma biex wiehed jista' jinghad li hu agent tal-kummerc, mhux bizzejjed li hu jkun jaghmel xi operazzjonijiet mad-dar ata' barra li fihom hu jesplika l-funzjonijiet ta' agent; izda jehtiegli hu jkun gie kostitwit mid-dar ta' barra bhala agent taghha ghal Malta. Ghal din in-nomina mhux necessarja kuntratt formali; imma jehtieg li almenu mill-korrispondenza jirrizulta, mhux biss il-konkluzjoni ta' xi operazzjoni maghmula bhala agent, imma li jkun hemm xi haga li minnha wiehed jista' jiddezumi li d-dar ta' barra ikkonferiet l-agenzija lil dak li jippretendi li huwa agent taghha. Fiftit kliem, bniedem jista' jaghmel operazzjonijiet mad-dar ta' barra bla ma jkun agent taghha, u ntant f'dawn l-operazzjonijeit jiehu l-parti ta' agent, ghax ikun intermedjarju bejn il-klijent li jaghmel l-ordni u d-ditta li lilha jigi trasmess l-ordni; u bniedem jista', min-naha l-ohra, jaghmel operazzjonijiet bhala agent ma' djar ta' barra, u jkun fil-fatt gie nominat bhala agent taghha. Fil-kaz prezenti, kuntrarjament ghal dak li rriteniet l-Ewwel Qorti, il-Qorti ta' l-Appell zammet u qatghet li l-kaz ta' l-attur kien dak ta' l-ewwel, u ma lahaqx wasal ghat-tieni stadju.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info