Reference: Volume 38B (1954), Part No. 1, Section , Page 336

Judgement Details


Date
05/08/1954
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
CAMILLERI LUIGI A., GOUDER TANCRED, CAMILLERI ALBERT V.
Parties
GIACOMO GALEA vs PIO BEZZINA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 876 TAL-KODICI TAL-PROCEDURA CIVILI - DIGRIET - IMPUNJAZZJONI - PROCEDURA
Summary
Hemm tliet kategoriji ta' digrieti: dawk definitivi, dawk interlokutorji, u dawk li la huma definitivi u lanqas interlokutarji, bhal ma hemm whud minn dawk kamerali. U min irid jimpunja digriet minndawk ta' din it-tielet kategorija, ghandu jaghmel hekk, mhux b'rikora, imma per mezz ta' ritazzjonifil-kontestazzjoni tal-kontroparti quddiem il-Qorti li tkun emanat id-digriet. Fil-kliem tal-ligi,l-iskop tal-mandat ta' inibizzjoni hu dak li jzomm persuna milli tibda jew tissokta tibni bini jew xoghol iehor, inkella milli thott jew taghmel tibdil f'bini jew f'xoghol iehor, jew li jzomm persunamilli tidhol f'fond jew lok, jew li taghmel xi haga li tista' tkun ta' hsara lill-parti li titlob il-hrug tal-mandat; u l-Qorti ma ghandhiex tohrog dan il-mandat jekk ma tkunx soddisfatta li dan il-mandat hu mehtieg biex jitharsu l-jeddijiet tar-rikorrent, u li dan ir-rikorrent "prima facie" jidherli ghandu dan id-dritt. Ghalhekk l-elementi li ghandhom jikkonkorru biex ikun jista' jigi spolit il-mandat ta' inibizzjoni huma tlieta: l-ewwel, ir-rikorrenza ta' wiehed mill-fatti fuq enumerati enuncjati fil-ligi; it-tieni, li jkun jidher "prima facie" li min jitlob il-hrug tal-mandat ghandu id-dritt li jimpedixxi li ssir dik il-haga li biha tista' tigi avvekata lilu hsara jew molestja; u t-tielet, li l-mandat ikun necessarju biex jigi konservat dak id-dritt tar-rikorrent.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info