Reference: Volume 38B (1954), Part No. 1, Section , Page 445

Judgement Details


Date
04/03/1954
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
CARUANA COLOMBO VICTOR J.
Parties
EDGAR BALDACCHINO ET vs ONOR DR GIORGIO BORG OLIVIER NE
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 187 TAL-KODICI TAL-LIGIJIET TAL-PULIZIJA - ATTI GUDIZZJARJI - EZIBIZZJONI TA` PELLIKOLI - KLIEM OFFENSIV - NOTIFIKAZZJONI TAL-GVERN NRU. 93 TA` L-1954 - NULLITA' - PROJBIZZJONI
Summary
L-art. 187 tal-Kodici tal-Ligijiet tal-Pulizija jaghti lill-Gvernatur fil-Kunsill il-fakolta` li johrog regolamenti dwar it-teatri u c-cinematografi. izda dak l-artikolu ma jaghtix poteri tali li bihom jistghu jsiru regoalmenti jkunu x'ikunu. Dak l-artikolu, ghalkemm jenumera ghadd kbir ta` specifikazzjonijiet ta` naura diversa, ma jinkludix fosthom dik li b'xi mod turi illi ghandha tahseb ghall-projbizzjoni ta` esibizzjoni ta` pellikoli fil-publiku. gahldaqstant il-projbizzjoni maghmula bis-sahha tan-nNotifikazzjoni tal-Gvern numru 99 tas-sena 1954, biex ma jigux ezibiti certi "films' ta`natura sovjetika, hija nulla u ta` ebda effett legali, ghax "ultra vires". Skond prinicpji bizzjjed maghrufa, l-iskritturi fi procedimenti legali huma tutelati bi privilegg assolut; pero` ma jsitghax jigu uzati fl-iskritturi, kif laqnas fit-trattazzjoni tal-akwza, kliem ingurjuz jew offensiv li majkunx mehtieg ghall-kawza; u l-Qorti hija awtorizzata illi tordna, anki "ex ufficio", illi kliem simili jigi mhassar mill-iskritturi fejn ikung ie uzat.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info