Reference: Volume 38B (1954), Part No. 2, Section , Page 527

Judgement Details


Date
28/06/1954
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
MAGRI ALBERT J.
Parties
ALFRED TONNA ET. vs CARMELA BUGEJA ET.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 37 (3) U 262 (2) TAL-KODICI TAL-PROCEDURA CIVILI, U ART. 5 (H) TAL-KODICI TAL-KUMMERC - ATT TAL-KUMMERC - ENFITEWSI - IMPRIZA EDILIZJA - ISEM TAN-NUTAR - KOMPETENZA - MANDAT TA' SEKWESTRU - NULLITA'
Summary
Mandat ta' sekwestru attenut in kawtela ta' somma pretiza dovuta in konnessjoni ma' koncessjoni enfitewtika mhux revokabili billi l-isem tan-nutar li ppubblika l-att enfitewtika mhux revokabili billil-isem tan-nutar li ppubblika l-att enfitewtiku jinsab indikat hazin fil-mandat, jekk mal-mandat tkun giet ezibita kopja awtentika ta' l-att enfitewtiku bl-isem ezatt tan-nutar li ppublika l-att. Imma jekk il-mandat ikun inhareg minn Qorti inkompetenti biex tiehu konjizzjoni tal-meritu tal-kawza, dak il-mandat ikun null; ghax kull titolu huwa ezegwibili mill-Qorti li hija kompetenti biex tiehu konjizzjoni ta' l-oggett tat-titolu. Jista' jkun veru li koncessjoni enfitewtika ta' bicca art mhix per se' att kummercjali; izda mhux meta dik il-koncessjoni tikkostitwixxi l-esplikazzjoni ta' l-attivita' principali li tifforma l-oggett ta' socjeta' kummercjali, bhal ma hija impriza edilizja, li hija att obbjettiv tal-kummerc. Fil-kaz prezenti, l-atturi kellhom socjeta' kummercjali bejniethom likellha bhala oggett taghha mpriza edilizja, u kienu hadu in enfitewsi bicca art biex jisfruttawha ujizviluppawha ghall-profitt. Il-konvenuta otteniet kontra taghhom mandat ta' sekwestru in kawtela ta' somma li kienet tippretendi li kellha tiehu minn ghandhom ghac-cens ta' dik l-art. u pprezentat dak is-sekwestru fil-Prim' Awla tal-Qorti Civili, u fil-mandat indikat hazin l-isem tan-nutar li kienippubblika l-att enfitewtiku. L-atturi talbu li dak il-mandat jigi revokat ghax l-isem tan-nutar kien indikat hazin fil-mandat u ghaliex il-mandat gie ottenut minn Qorti Civili meta kien imissu gieottenut mill-Qorti tal-Kummerc; u l-Qorti cahdet l-ewwel motiv allegat ghan-nullita' tal-mandat, imma ddikjarat null l-istess mandat ghax ottenut minn Qorti li ma kienetx kompetenti tiehu konjizzjonital-meritu tal-kawza; u dan b'applikazzjoni tal-principji hawn fuq esposti.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info