Referenza: Volum 41E (1957), Parti Nru. 2, Taqsima , Paġna 1035

Dettalji tas-Sentenza


Data
06/06/1957
Qorti
CIVIL COURT, FIRST HALL
Ġudikatura
MAGRI ALBERT J.
Partijiet
PAUL DEMARCO vs FRANCESCO FITENI
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Kawża Llinkjata
N/A

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
ART. 155(1) TAL-KODICI TAL-PROCEDURA CIVILI - ART. 572(1) TAL-KODICI CIVILI - CITAZZJONI - DIKJARAZZJONI - GUDIKAT - KAWZALI - NULLITA' - PUSSESS - SPOLL
Fil-Qosor
Ic-citazzjoni ghandu jkun fiha car u sewwa l-oggett u r-raguni tat-talba; u dan ir-rekwizit huwa rikjest taht piena ta` nullita`. Ima ma jkunx hemm lok ghal din in-nullita` jekk il-kawzali, ghalkemmma tkunx cara bizzejjed fic-citazzjoni, tkun spejgata fid-dikjarazzjoni; ghaliex id-dijarazzjoni hija kunsidrata bhala haga wahda mac-citazzjoni. Ghaldaqstant, f'kawza ta` spoll, mhix nulla c-citazzjoni fuq il-motiv li l-fond fejn hu allegat ligie kommessl-ispoll ma hux indikat fic-citazzjoni, jekkmid-deskrizzjoni tal-fond li hemm fid-dikjarazzjoni l-konvenut ma setghax bl-ebda mod jekwivoka l-fond in kotenstazzjoni u jipprepara ruhu adegwatament ghad-difiza. L-azzjoni ta` spoll hija mill-ligi rikonoxxuta lil kwalunkwe persuna li jkollha l-pussess ta` liema xorta jkun, jew id-detenzjoni, ta` haga mobili jew immobili. Dan il-pussess jista` jkun anki illegittimu u abuziv; basta ili, bhalafatt materjai, dak il-pusess ikun fil-persuna vittima tal-ispoll. Ghaldaqstant, jekk fond ikun giemoghti b'enfitewsi mill-konvenut lill-attur, u l-konvenut wara dan it-trasferiment jigi kundanant juniforma ruhu mal-ligi billi l-fond hekk trasferit fih xi parti minnu kontra l-ligi, taht penali ghalkull jum ta` ritard, u l-konvenut, biex jobdi dik is-sentenza, jikkommetti spoll ghad-dannu gahl-attur, xejn ma tkun tiswa lill-konvenut l-allegazzjoni lihuwa kkommetta l-ispoll, u ghamel l-atti deplorati mill-attur, sabiex jezegwixxi s-sentenza kriminali moghtija kontra tieghu; ghax dik is-sentenza ma torbotx lill-attur, jekk dan ma kienx fil-kawza kriminali; u ghalieh kull ma sar f'dik il-kawzama jista` jkun ta` ebda pregudizzju. Gahx anki f'materja penali, biex jirrikorri l-element tal-gudikat, jehtieg li jirrikorri l-element tal-gudikat, jehtieg li jirrikorri l-element tal-identita` tal-persuna. Lanqas jista` jinghad li l-attur kien rapprezentat fil-kawza kriminali mill-kovnenut bhala aventi kawza tieghu, u li kwindi l-gudikat fil-kawza kriminali kien jolqot ukoll lill-attur bhal kieku dan kien parti f'dik il-kawza; ghax is-sentenza tibqa` ghalieh "res inter alios judicata". Lanqas ma tiswa lillkonvenut il-pretensjoni li huwa ezegwixxa dik is-sentenza biex jevita` d-dekorriment tal-penali; ghaliex keient htija tieghu jekk huwa ma ddimostrax fil-kawza kriminali li hu ma kienghadu s-sid tal-fond uli dan kien gie minnu trasferit li hadd iehor, i.e. lill-attur; u konsegwentment il-konvenut ghandu jsofri l-konsegwenzi tal-htija tieghu.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni