Reference: Volume 41E (1957), Part No. 2, Section , Page 1051

Judgement Details


Date
22/06/1957
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
MAGRI ALBERT J.
Parties
MARIA ATTARD vs WALTER GEORGE WHICKER NE. ET.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
AZZJONI - INTERESS - LIBERAZZJONI "AB OBSERVANTIA" - SEKWESTRU
Summary
Huwa ormaj maghruf illi (a) l-interess guridiku ghandu jkun attwali, jigifieri li ghandu jkun jezisti fil-mument li tigi proposta l-azzjoni, u (b) illi l-interess jehtieglu jkun konkret, personali, usussistenti di fronti ghall-konvenut maghzul bhala legittimu kontraddittur tad-domanda, ghaliex ankighall-konvenut l-interess huwa l-mizura tal-eccezzjoni. F'kawza li l-kreditur, li jkun ottjena mandat ta' sekwestru kontra d-debitur tieghu f'idejn Banka; jaghmel biex tigi dikjarata mhix veritjerad-dikjarazzjoni maghmula mill-manager ta' dik il-Banka wara dak is-sekwestru, u biex jigi dikjarat illi dik il-Banka kellha, fiz-zmien tan-notifika lilha, tas-sekwestru, flus aktar minn dawk minnha dikjarati ta' pertinenza tad-debitur sekwestrat, il-kwistjoni tkun indubbjament ta' nteress lill-Banka, izda ma tinteressax lid-debitur, li ghandu ghalhekk, jekk jigi mharrek, jigi liberat mill-osservanza tal-gudizzju. U xejn ma jiswa illi mill-ezitu ta' dik il-kawza jista' jiddependi gudizzju iehor ghall-eventwali rifuzjoni tal-ammont zbankat mid-debitur; ghaliex l-interess, sa dak il-mument, mhuxkonkret u lanqas attwali.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info