Reference: Volume 41E (1957), Part No. 2, Section , Page 1045

Judgement Details


Date
22/06/1957
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
MAGRI ALBERT J.
Parties
NEG JOHN COLEIRO NE vs DR GIORGIO BORG OLIVIER NE ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 37 TAL-KAP. 163 - ATT XIV TA' L-1950 - ATTI "JURE IMPERII" - IMPUNJAZZJONI TA' LIGI - NULLITA' - PROKLAMA III TAL-1950 - RETROATTIVITA' - SEZZJONI 5, 28, U 16 TAL-MALTA CONSTITUTION LETTERS PATENT, 1947
Summary
Hu ormaj pacifiku fil-gurisprudenza taghna illi l-Qrati, imsejhin biex japplikaw il-ligi, gahndhom il-poter, u d-dmir, li jezaminaw jekk dik hijiex ligi, jigifieri jekk gietx emessa mill-awtoritaç kompetenti u bil-formalitajiet mehtiega izda ma ghandhomx il-poter li jindahlu fil-gustizzja jew opportunita` tal-istess ligi. Dan il-prinicpju, gahd li normalment gie applikat ghald awk l-atti li l-POter Ezekuttiv jaghmel "jure imperii", huwa applikabbli wkoll ghall-ati tal-poter Legislattiv. Ma jistghax jinghad li Att tal-Assemblea Legislattiva huwa null ghax l-Assemblea Legislattiva, meta gie diskuss, u approvat dak l-att, ma kienetx kostitwita mill-membri kollha, imma kien fiha xi vakanzi, billi ma kienux gadhom gew eletti r-rapprezentatni ta` dawk id-distretti li ghalihom xi uhud mill-elettima kienux optaw. Lanqas ma jista` jigi attakat b'nullita` Att ta` dik l-Assemblea fuq il-mottivli dak l-Att jinvadi l-isfera tal-funzjonijiet proprji tal-Awtorita` Gudizzjarja, peress li, meta sar, kien hemm ga kawza "sub judice". Kien hemm okkazjonijiet li fihom il-legislatur iddikjara ligib'effett retroattiv; u jekk bhala regola dan ma jsirx, u xieraw li jigi b'effett retroattiv; ujekk bhala regola dan ma jsirx, uxieraq li jigi evitat, hadd ma jista` jichad lill-legislatur dan il-poter, sakemm il-ligi tohrog mill-organu kompetenti u bil-formalitajiet li jmiss; u, bhal ligijiet l-ohra, it-tribunali ghandhom japplijkawha. Fil-kawza prezenti, la-ttur talab li jigi dikjarat null u ta`ebda effett guridiku l-Att XIV tal-1950 fuq il-motivi, fost ohrajn, li kien kuntrarju ghad-Dritt Naturali, likien gie vutat mill-Assemblea LEgislattiva meta din ma kienetx komposta mill-erbghin membru li kienu jikkompunuha, u illil-Att kien jinvadi l-funzjonijet proprji tal-awtorita` Gudizzjarja, billikien hemm ga inoltrata kawza bejn l-sitess partijiet li kienet tigi affettata minn dak l-att; ul-Qorti cahdet it-talba tal-attur.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info