Reference: Volume 41E (1957), Part No. 2, Section , Page 1148

Judgement Details


Date
08/11/1957
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
MAGRI ALBERT J.
Parties
LAWRENCE CACHIA ZAMMIT ET. vs CARMELO CHETCUTI, A. & C.E. (DEZERTA FL-APPELL FL-EWWEL TA' FRAR, 1958)
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 2259(1) TAL-KODICI CIVILI - ART. 265 U 683(3) TAL-KODICI KRIMINALI - ART. 635 U 681 TAL-PROCEDURA CIVILI - AZZJONI - DANNI - INGURJA B'ITTRA - INTERESS - PERIZJA KALLIGRAFIKA - PRESKRIZZJONI - PROVI
Summary
L-interess biex wiehed jagixxi jista' jkun pekunjarju u anki morali, purke' guridiku, jigifieri korrisponenti ghall-lezjoni ta' veru dritt; u ghalhekk ittra mibghuta lil persuna, li tilledi l-onorabilita' ta' persuna ohra, taghti lil din tal-ahhar id-dritt li titlob il-protezzjoni tal-ligi biex totjeni dikjarazzjoni mill-Qorti tal-falsita' tal-kontenut ta' dik l-ittra; u dan avvolja l-persuna offiza ma tkunx sofriet danni materjali. Barra minn dan, biex wiehed jista' jinghad li ghandu nteress legali jipproponi azzjoni, bizzejjed li l-kawza tkun tista' tipproducilu rizultament utili jew vantaggjus: u anki taht dan l-aspett, l-interess tal-persuna offiza li hekk tagixxi hu evidenti. Appartidan, jekk il-persuna offiza tinkorri fi spiza biex tottjeni perizja kalligrafika biex tiskopri l-awtur tal-ittra offensiva, dik l-ispiza tikkostitwixxi dannu; u taht dan l-aspett l-interess isir ankipekunjarju. L-allegazzjoni illi perizja kalligrafika mhix legalment prova ma hux attendibbli; ghaliex skond il-ligi l-perizja kalligrafika hija rikonoxxuta bhala prova vera u proprja, u ghalhekk isir applikabbli ghaliha l-kriterju generali tac-certezza morali fil-gudikament. Il-Qorti mhix obligata tirrikorri ghall-perizja kalligrafika, u tista', jekk jidhrilha, taghmel hija stess il-verifika tal-iskrittura; bil-konsegwenza illi, jekk dik il-perizja tigi adoperata, il-Qorti tista' dejjem issibfiha l-ghajnuna li l-progress tax-xjenza jista' jaghtiha, imma jibqa' dejjem id-dritt tal-Qorti litadotta jew tiskarta dik il-prova, bhal provi ohra, u tiddecidi skond il-konvinzjoni taghha. L-utilita', mbghad, tal-perizja kalligrafika tista' tirrizulta f'kaz ta' konflitt tal-provi orali; f'liemakaz, jekk ir-ragunamenti tal-perizja; bil-konsegwenza illi, bhala prova, sija pure kongetturali u ndizjarja, il-perizja kalligrafika ghandha l-valur taghha, u tista' tikkonforta l-gudikant fl-apprezzament tal-provi. Ghaldaqstant, il-perizja kalligrafika ma tistax tigi skartata "sic et simpliciter", ghad li l-gudikant ghandu jara jekk fil-kumpless tac-cirkustanzi tal-kaz il-perizja toffrix affidament sufficjenti biex tkun dikjarata responsabbli tal-iskrittura l-persuna li lilha tkun attribwita.Mhix fondata l-allegazzjoni li l-azzjoni tal-persuna offiza f'kaz simili tmur preskritta fi zmientliet xhur, ossija bil-preskrizzjoni tal-kontravvenzjonijiet; ghaliex din il-preskrizzjoni hija applikabbli fil-kaz ta' ingurji verbali (bil-fomm), mentri fil-kaz ta' ingurja b'ittra l-ingurja hija bil-miktub. U dan aktar u aktar jekk l-ingurja kontenuta fl-ittra hija gravi, u mhux semplicement vaga u ndeterminata. Il-preskrizzjoni applikabbli hija dik ta' sentejn.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info