Reference: Volume 42B (1958), Part No. 1, Section , Page 498

Judgement Details


Date
20/10/1958
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
MAMO ANTHONY J., MONTANARO GAUCI A.J., HARDING WILLIAM
Parties
CARMELO SAID ET vs NUTAR DR GIUSEPPE CAUCHI
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 745 U 768 (2) TAL-KODICI CIVILI - BENFIKATI FIL-FOND IMHOLLI B'LEGAT - GUDIKAT - INTERPRETAZZJONI - LEGAT - TESTMENT
Summary
Jekk il-Qorti tal-EWwel Istanza tkun iddecidiet flimkein mal-meritu, izda b'kap separat kif ghandhataghmel, l-eccezzjoni tal-gudikat f'sens sfavorevoli ghall-appellant, li kien qanqalha f'dik l-istanza, imma fil-petizzjoni tal-appell talab biss ir-revoka tas-sentenza, din ghandha tiftiehem bhala talba ghar-revoka tad-decizjoni fil-emritu, u mhux anki kompresiva tal-preudizzjali tal-gudikat, ladarba ma tkun saret ebda menzjoni ta` dik l-eccezzjoni fil-petizzjoni, u l-istess eccezzjoni ma tkunxissemmiet xejn fid-dibattitu orali quddiem il-Qorti tat-Tieni Istanza. Fil-Qrati ta` Malta giet minn dejjem adottata u applikata, f'materja ta` interpretazzjoni testamentarja, ir-regola fondamentalitad-Dritt Human "non aliter a significatione verborum recedi oportet quan cum manifestum sit aliud sensisse testatorem"; u ghalhekk, meta d-dispozizzjoni hi cara, gahndha tircievi l-ezekuzzjoni taghha. Hu cert ukoll i l-intenzjoni tad-disponent ghandha tigi dezunta "ex visceribus" tal-istess dispozizzjoni li tkun in kwistjoni. certment din tista` tigi raffrontata ma` dispozizzjonijeit ohra tat-testment, dak stess jew ohrajn precednti jew posterjuri; imma l-intepreti ma ghandux johrog minn dawkil-limiti, u ma ghandux ifittex sussidju mill-kliem ta` xhieda jew minn kongettur; indipendetemtn mill-kliem tat-testment jew testmenti. Fil-kaz prezenti, it-testarici ghamlet testment, u fost dispozizzjonijeit ohra kif maghmula, ordnat li fond li kien mikri ghand l-attur kellu, wara mewtha, jinqasam fi tliet porzjonijet, u dawn il-porzjonijiet jigu assenjati bhala legat lill-persuni ndikati fl-istess testment, fosthom il-konvenut li kellu jkun assenjati bhala legat lill-persuni ndikati fl-istess testemnt, fosthom il-konvenut, li kellu jkun assenjatarju ta` wahda mill-porzjonijiet; u l-istesstestatrici semmiet specifikament f'liema ambjenti kellha tikkonsisti kull wahda minn dawk it-tlietporzjonijiet. intant l-attur kien ghamel xi benefikati fil-fond, u l-konvenut ippretenda li fil-porzjoni mholija lilu bhala legat kienu komprizi l-benefiakti maghmula mill-attur meta kien inkwlin tal-fond, kl-attur agixxa kontra tieghu biex jigi dikjarat u deicz illi dawn il-benefikati ma kienux jiffurmaw parti mill-legat imholli mit-testarcici. U b'applikazzjoni tolpricipji fuq accennati l-Qorti qatghet illi t-testment kien car bizzejejd u ma kellux jifteihem fis-sens pretiz mill-konvenut,imma f'sens esklusiv tat-tezi tieghu. Il-Qorti fissret ukoll illi fil-kaz ma kienetx tapplika d-dispozizzjoni tal-ligi li tghid illi meta t-testatur, li jkun halla b'legat il-proprjeta` ta `immobili,ikun kabbar din il-proprjeta` b'akkwisti ohra li jsiru wara, dawn l-akkwsiti, gahd li jkunu jmissumal-fond imholli b'legat, ma jitqiesux li jaghmlu sehem mill-legat minghajr ma ssir dispozizzjoni gdida; kif lanqas tapplika d-dispozizzjoni l-ohra tal-ligi li tghid illi l-haga mhollija legat titqiesli giet imhollija, ughandha tigi kunsidrata, bl-accessorji mehteiga taghha, u fil-kondizzjoni li ktun tinsab dak inhar tla-mewt tat-testaur, izda jitqies il-kuntrarju ghall-abbellimenti jew ghall-bini gdid maghmul fil-fond imholli legat, jew ghall-fond li t-testaur ikun kabbar ir-recint teighu billidahhal fih akkwisti ohra; u dan ghar-raguni illi hu ovvju li dawn ixzewg dispozizzjonijeit jkikkontempalw il-kaz li fih it-tibdil ikun sar wara t-testment mentri fil-kaz prezenti kienu saru l-benifikati qabel ma sar it-testment. Il-QOrti qatghet fis-sens fuq imsemmi sempliciment fuq il-kosndierazzjoni li t-testment kien car bizzejjed u kellu jigi nterpretat f'dak is-sens.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info