Referenza: Volum 42B (1958), Parti Nru. 1, Taqsima , Paġna 427

Dettalji tas-Sentenza


Data
03/10/1958
Qorti
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Ġudikatura
MAMO ANTHONY J., MONTANARO GAUCI A.J., HARDING WILLIAM
Partijiet
ENRICHETTA GAUCI CHAPELLE vs JOHN DEBONO
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Kawża Llinkjata
N/A

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
"ALTERNATIVE ACCOMODATION" - ART. 10 TAL-KAP. 109. - ART. 2 TAL-ORDINANZA XXVIII TAL-1947 - BOARD TAL-KERA - KJAMATA FIL-KAWZA - LOKAZZJONI - NULLITA' - SENTENZA - SULLOKAZZJONI - TRASFUZJONI TAL-GUDIZZJU
Fil-Qosor
Sentenza tal-Board tal-Kera mhix nulla billi l-Board ma jkunx ta' kaz tat-talba tal-intimat nkwilinbiex jigi msejjah fil-kawza s-subinkwilin ta' dak l-intimat ghax meta l-gudizzju huwa istitwit kontra l-inkwilin biss, dak il-gudizzju hu osservat tajjeb, billi fil-konfront tal-lokatur l-inkwilin biss huwa l-legittimu kontradditur tal-lokatur; u ghalhekk, jekk il-Board jidhirlu li ma ghandux jordnas-sejha fil-kawza tas-subinkwilin, jista' ma jaghtix dak il-provvediment. Lanqas ma hi nulla s-sentenza tal-Board billi, wara li kawza tigi konkjuza u differita ghas-sentenza, imut l-inkwilin, issirit-trasfuzjoni tal-gudizzju fil-persuna tal-eredi tieghu li huwa s-subinkwilin, u l-Board jiddecidil-kawza minghajr ma din tigi ulterjorment diskussa fil-prezenza tal-eredi li fil-persuna tieghu gietrasfuz fil-gudizzju. Kien ikun ahjar kieku r-rikors ghat-trasfuzjoni tal-gudizzju jigi notifikatlill-parti l-ohra u, jekk bhala rizultat ta' dan ikun fil-kaz, tinghata l-opportunita' liz-zewg partijiet li jittrattaw dan l-izvilupp gdid; izda meta t-talba fir-rikors kienet biex il-Board fis-sentenza tieghu jiehu in konsiderazzjoni r-rapport guridiku gdid li nholoq bil-mewt tal-inkwilin u l-kwistjoni kienet wahda purament legali, u fuq kollox il-Board effettivament fis-sentenza jkun ha in konsiderazzjoni dik il-kwistjoni skond it-talba kontenuta fir-rikors ghat-trasfuzjoni tal-gudizzju, ma jistghax jinghad li grat, bi pregudizzju ta' min talab it-trasfuzzjoni tal-gudizzju fil-persuna tieghu, vjolazzjoni tar-regola tal-gudizzju naturali li twassal ghan-nullita' ta' dik is-sentenza. L-effett tal-emenda ntrodotta fl-art. 10 tal-Kap. 109 bis-sahha tal-art. 2 tal-Ordinanza XXVIII tal-1947ma hux dak li s-subinkwilin jissubentra, fil-konfront tas-sid, fl-istess drittijiet li kellu l-inkwilin originarju, imma kien biss dak li s-sid ma jistghax, minhabba li l-kerrej ikun ghamel is-sullokazzjoni, jitlob li jiehu lura l-fond taht idejh. B'dik l-emenda ma tbiddel xejn fir-rapport bejn is-sid u l-inkwilin tieghu; ir-rapport originali jibqa' jsehh u jkun ghadu fl-ezistenza tieghu; biss l-inkwilin, billi jkun issulloka, ma jaqghax taht il-komminazzjoni tal-art. 109 tal-Kap. 109, u s-sidma jistghax jiehu lura l-fond minhabba s-sullokazzjoni. Ir-rapport tas-sid jibqa' dejjem mal-inkwilin, u s-sullokazzjoni. Ir-rapport tas-sid jibqa' dejjem mal-inkwilin, u s-sullokazzjoni li kienet saret issehh biss bejn l-inkwilin u s-subinkwilin. Imma mhux korrett li jinghad li, meta miet l-inkwilin u l-gudizzju gie trasfuz fl-eredi tieghu li kien ukoll is-subinkwilinn, ma nholoq ebda rapportgdid bejn is-sid u dak is-subinkwilin. Ghax ladarba s-subinkwilin kien joqghod fil-post bil-kunsenstal-inkwilin, anki jekk dan ma kienx hu stess joqghod fil-post, dak is-subinkwilin ghandu jitqies,ghall-finijiet tal-Ligi tal-Kera, bhala li kien joqghod mal-inkwilin, avvolja dan ma kienx jokkupa l-fond, u dak is-subinkwilin ma ghandux jigi eskluz mill-vantaggi li taghti dik il-ligi lil min kienjoqghod fil-fond b'arrangamenti mal-inkwilin. Dan, pero', ma jfisserx illi s-sid ma jistghux jitlobl-izgumbrament tas-subinkwilin minghajr ma jaghtieh "alternative accomodation" jew jipprova li s-subinkwilin ghandu din l-"accomodation", imma jfisser biss li ghall-apprezzament tal-"hardship" rispettiv l-paragun ghandu jsir fil-konfront tas-subinkwilin; u allura tidhol ir-regola illi l-ezistenza tal-"alternative accomodation" ghall-kerrej mhix kondizzjoni "sine qua non" biex is-sid jista' jitlobir-ripreza ta' pussess tal-fond, u t-talba tas-sid ghall-izgumbrament tieghu ghandha tigi milqughajekk il-Board ikun soddisfatt illi, fid-dawl tac-cirkustanzi kollha, is-sid ikollu "hardship" akbarjekk it-talba tieghu tigi michuda minn dak li jkollu s-subinkwilin jekk dik it-talba tigi milqugha.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni