Reference: Volume 42B (1958), Part No. 1, Section , Page 546

Judgement Details


Date
03/11/1958
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
MAMO ANTHONY J., MONTANARO GAUCI A.J., HARDING WILLIAM
Parties
MARIA CARMELA CALLUS ET. vs PUBLIO PACE
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 10 TAL-KAP 109 - BOARD TAL-KERA - DESTINAZZJONI TAL-FOND - HANUT - LOKAZZJONI
Summary
Il-fatt li l-inkwilin juza l-fond mikri ghandu xort'ohra milli ghall-iskop li l-fond gie lilu mikrijintitola lis-sid jitlob ir-ripreza ta' pussess tal-fond u jirrifjuta li jgedded il-kiri lil dak l-inkwilin. Imma kull kaz ghandu jitqies fic-cirkustanzi partikulari tieghu. Fil-kaz prezenti, il-fondkien inkera ghall-abitazzjoni biss. Wara zmien, l-ikwilin beda juza parti zghira minnu bhala hanut,fil-waqt li baqa' juza l-kumplamanet tal-fond ghall-abitazzjoni bhala l-iskop preponderanti. In segwitu l-inkwilin fetah hanut band'ohra u l-fond baqa' juzah ghall-aitazzjoni biss. Is-sid deherlu li b'hekk l-inkwilin biddel bhala hanut; u l-Board tal-Kera laqa' t-talba tieghu ghar-ripreza ta' pussess tal-fond. L-inkwilin appella, u l-Qorti tal-Appell irrevokat id-decizjoni tal-Board; ghaliex irriteniet illi fic-cirkustanzi tal-kaz, u mehuda in knsiderazzjoni l-konsistenza tal-fond, l-entita' tan-negozju, l-uzu preponderanti tal-fond ghall-abitazzjoni, li baqa' dejjem isir, u c-cirkustanzi l-ohra tal-kaz, l-inkwilin, meta beda juza parti m ill-fond bhala hanut, ma kienx obiga ruhu li jkomplijuza dik il-parti bhala hanut ghal dejjem, u ghalhekk, meta huwa nehha l-hanut mill-fond,m a nkorriex fis-sanzjonijiet tal-Ligi tal-Kera.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info