Reference: Volume 42B (1958), Part No. 1, Section , Page 333

Judgement Details


Date
26/05/1958
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
MAMO ANTHONY J., MONTANARO GAUCI A.J., HARDING WILLIAM
Parties
GIUSEPPA AGIUS ET. vs PAOLA FARRUGIA ET.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 9, 1375, U 1616 TAL-KODICI CIVILI. - KONSORZJU - LOKAZZJONI - MARA - NULLITA' - PREGUDIZZJU - PROVA - RATIFIKA - RINUNZJA
Summary
Il-ligi taghti lill-komproprjetarju ta' haga komuni d-dritt li jimpunja l-lokazzjoni maghmula mill-komporprjetarju l-iehor minghajr il-kunsens tieghu jew l-awtorizzazzjoni tal-Qorti kompetenti, kemm il-kawba din l-impunjazzjoni ssir fi zmien xahrejn minn meta jkun sar jaf b'dik il-lokazzjoni. Huwa konformi ghall-principji regolanti l-piz tal-prova illi x-xjenza tal-kiri fil-kompossessur li jimpunja l-lokazzjoni ghandu jippruvaha min jallega dik ix-xjenza; u fil-kaz li din il-prova ma tkunx adegwata, jew anki fil-kaz ta' dubju, l-allegata xjenza ghandha tkun respinta. Jekk il-kunsens pretiz moghti hu dak ta' mara mizzewga, jehtieg jigi pruvat ukoll li kien hemm il-kunsens jew l-awtorizzazzjoni ta' zewgha; ghax il-kiri ta' post, anki per mezz ta' mandatarju, jikkostitwixxi obkligazzjoni verau proprja, u l-mara mizzewga, bhala regola, ma tistghax tassumiha mingahjr il-kunsens jew l-awtorizzazzjonitar-ragel. Jekk dik il-mara mizzewga kienet taf hij abiss bil-lokazzjoni, u halliet jghaddiz-zmien legali minghajr ma nfurmat lill-zewgha, dan l-agir taghha ma jistghax jinghad li jikkostitwixxi ratifika tal-kirja; ghax din ir-ratifika ma tiswiex legalment, billi anki ghar-ratifika jehtiegil-konkors ta' zewgha; molto pju' li dik ir-ratifika tikkostitwixxi rinunzja ghad-dritt ta' annullament tal-lokazzjoni, u ghalhekk jehtiegu r-rekwiziti kollha mehtiega ghall-validita' ta' rinunzja. Barra minn dan, id-dritt tla-lokazzjoni, u ghalhekk jehtiegu r-rekwiziti kollha mehhtiega ghall-validita' ta' rinunzja. Barra minn dan, id-dritt tal-lokazzjoni, u kwindi anki l-impunjattiva tal-istess lokazzjoni kienu jappartjenu lir-ragel, li bhala kap tal-komunjoni tal-akkwisti ghandu, sa prova kuntrarja, id-dritt tla-amministrazzjoni anki tal-beni parafernali ta' martu. Xejn ma jservi li l-lokazzjoni ma tkun giebet ebda pregudizzju lil min irid jimpunjaha; ghaliex il-ligi ma tirrikjedi ebda kawza gusta ghall-annullament tal-lokazzjoni, imma trid biss li tkun saret minghajr il-kunsens tal-komproprjetarju jew l-awtorizzazzjoni tal-Qorti kompetenti.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info