Reference: Volume 42B (1958), Part No. 1, Section , Page 392

Judgement Details


Date
23/06/1958
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
MAMO ANTHONY J., MONTANARO GAUCI A.J., HARDING WILLIAM
Parties
CATERINA GERAD vs AVUKAT DR ANTONIO CARUANA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
SENTENZA - SOSPENSJONI
Summary
F'din il-kawza, l-attrici, li kienet ezercitat kontra l-konvenut id-dritt taghha ta` rkupru fuq fondminnu possedut, talbet li jigi dikjarat validu l-ezercizzju ta` dak l-irkupru, u illi l-konvenut jigi kundannat jaghmlilha r-rivendizzjoi. Wara li saru diversi attijiet fil-kawza, u wara likienu nghataw diversi sentenzi fiha, fosthom dik lil-irkupru kien gie ezercitat validament, ukien baqa` bis sli tigi deciza t-talba ghall-kudnanna tal-konvenut biex jaghmel ir-rivendizzjoni u biex jinghataw il-provdedimenti opportuni ghall-kaz li hu jonqos milli jaghmel dik ir-rivendizzjoni, ul-kawza keientwaslet fl-istadju li tigi deciza fuq dawn l-ahahr imsemmija domandi, il-konvenut talab li d-decizjoni tal-kawza tigi sospiza sakemm tigi deciza kawza ohra li hu kien ipprezenta guranta qabel, li bihatalba, in kontestazzjoni mal-interessati fosthom l-attrici, dikjarazzjoni likienet nulla liberazzjoni li kienet saret favur teighu tal-fond li mill-poter teighu rkprat l-attrci. Izda l-Qorti, in vista tas-sentenzi li kienu ga moghtija fil-kawza, specjalment dik li kient iddikjarat validament ezercitat l-imsemmi rkupru, irriteniet ma kienx il-kaz li tigi sospiza l-kawza dwar dawk id-doamndi li kien baqa` mhux decizi, likienu necessarjament konsegwenzjali ta` dawk ga decizi. U, prevja din ic-cahda, qatghet il-kawza dwar dawk l-ahahr imsemmija domandi.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info