Reference: Volume 34A (1950), Part No. 1, Section , Page 313

Judgement Details


Date
20/01/1950
Court
OF COMMERCE
Judiciary
BORG GORG, CAMILLERI LUIGI A., HARDING WILLIAM
Parties
FRANCESCO DEBONO vs EMMANUELE DECELIS
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 392 U 155 TAL-KODICI TAL-PROCEDURA CIVILI - CITAZZJONI - DIKJARAZZJONI - IMPUNJAZZJONI - KONTIJIET - LIBERAZZJONI "AB OBSERVANTIA"
Summary
Huwa veru li min irid jimpunja kontijiet li gew lilu moghtija ghandu jiddeduci l-oppozizzjoni tieghughal dawk il-kontjiet permezz ta` citazzjoni kontra min irrenda dawk il-kontjiet; izda l-fatt li l-partiti mpunjati ma jigux imsemmija specifikatament fic-citazzjoni., billi jkunu ssemmemmija specifikament fic-citazzjoni, billi jkunu ssemmew f'att gudizzjarju li jigi notifikat mac-citazzjoni u jifforma parti sostanzjali maghha, ma jgibx ghall-konsegwenza li l-vot tal-ligi mhux soddisfatt u illi ghalhekk ikun hemm lok li l-konvenut jigi liberat mill-osservanza tal-gudizzju. L-emendi recenti lisaru fil-procedura, u li ntroducew il-procedura tad-dikjarazzjoni li ghandha takkompanja l-att tac-citazzjoni, saru bl-iskop li l-parti kuntrarja tkunt aff minn qabel l-appuntament tal-kawza bil-pretensjoni ta` l-attur u bl-estensjoni ta` dik il-pretensjoni, sabiex il-konvenut ikun jista` jipprepararuhu ghad-difiza u jirrispondi kif stabbilit mill-ligi. Ghaldaqstant, meta l-partiti mpunjati jkunu specifikati fid-dikjarazzjoni li takkompanja c-citazzjoni, li tigi notifikata fid-dikjarazzjoni litakkompanja c-citazzjoni, litigi notfikata maghha lill-konvenut, dan isir jaf ezattament bil-partiti tal-kont li l-attur qieghed jimpunja, ujista` facilment jipprepara ruhu ghad-dfiziza minn qabel mal-kawza tigi mqieghda fil-lista ghat-trattazzjoni. Ir-regoli dettati mill-ligi f'materja ta` rendiment ta` kontijiet ma jistabbilixxux metodu eskluziv kif ghandu jigi moghti u mpunjat il-kont; u tista` ssir dvjazzjoni minnhom sakemm dawk l-istess regoli jigu fis-sustanza osservati.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info