Reference: Volume 34A (1950), Part No. 1, Section , Page 337

Judgement Details


Date
24/03/1950
Court
OF COMMERCE
Judiciary
BORG GORG, CAMILLERI LUIGI A., HARDING WILLIAM
Parties
NEG. GIOVANNI DACOUTROS vs EUSTRATIUS PETROCOCHINO NE. ET.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
"FOOD AND COMMERCE OCNTROL OFFICER" - AMMINISTRATURI PUBLICI - ART. 50 TAL-MALTA DEFENCE REGUALTIONS - ART. 781 U 180 (A) TAL-KODICI TAL-PROCEDURA CIVILI - ILLEGITTIMITA' TAL-PERSUNA - KAP TA' DIPARTIMENT - RAPPREZENTANZA GUDIZZJARJA
Summary
L-eccezzjoni ta' illegittimita' tla-persuna tista' tinghata meta l-attur jew il-konvenut huwa inkapaci skond il-ligi biex joqghod f'kawza, inkella biex iharrek jew jigi mharrek fl-isem u fl-interess ta' hadd iehor minghajr ma jkun awtorizzat skond il-ligi ghal daqshekk. Hemm imbaghad xi persuni msemmijin mill-ligi, li kontar taghhom l-eccezzjoni ta' illegittimita' tal-persuna ma tistax tigi moghtija; fosthom il-Kapijiet tad-Dipartimenti u amministraturi publici ohra. Il-"Food an Commerce ControlOffice" huwa dipartiment gdid li nholoq minhabba l-emergenza tal-gwerra; u l-Ufficjal ghall-Kontroll ta' l-Ikel u Kummerc, nominat bhala kap ta' dak id-Dipartiment, huwa persuna legittima biex jirrapprezenta dak id-dipartiment fil-procedimenti gudizzjarji li ghandhom konnessjoni ma' l-ezercizzju tal-funzjonijiet ta' dak l-ufficjal. Lanqas ma jista' jinghad li dak l-ufficjal ma ghandux ir-rapprezentanza ta' dak id-dipartement billi l-istess dipartiment gie kreat bis-sahha tal-Malta Defence Regulations u dawn ma ghandhomx is-setgha li jaghtu r-rapprezentenza gudizzjarja; ghax ir-rapprezentanzagudizzjarja lill-kapijiet tad-dipartimenti hija moghtija b'mod generali mill-ligi ordinarja; u ma tistax tigi michuda din ir-rapprezentanza lil kap ta' dipartiment fuq il-motiv li dak id-dipartiment gie kreat minhabba l-emergenza tal-gwerre u bis-sahha ta' setgat eccezzjonali li kellu l-Gvernatur.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info