Reference: Volume 34A (1950), Part No. 1, Section , Page 242

Judgement Details


Date
30/10/1950
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
BORG GORG, CAMILLERI LUIGI A., MONTANARO GAUCI A.J.
Parties
NUTAR ALBERT E. MICALLEF ET. vs MARIETTA TONNA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 720 U 1051 TAL-KODICI CIVILI - INTERPRETAZZJONI - LEGAT - TAXXA TAS-SUCCESSJONI - TESTMENT
Summary
Il-ligi ma tiffissax formoli ta' kliem sabiex bniedem jesprimi l-ahhar volonta' tieghu, imma tirregola biss il-formola li biha ghandhom jsiru t-testmenti. Hija regola ta' interpretazzjoni, applikabilianki ghat-testmenti u ghall-attijiet ta' dispozizzjoni partikulari, li fejn il-kliem tad-dispozizzjoni huwa car u ma jhallix dubju fuq is-sens taghha, l-istess ghandha tigi ezegwita bhala l-espressjoni tal-vera intenzjoni tat-testatur. Meta mbaghad ikun hemm bzonn li tigi nterpretata l-intenzjoni tat-testatur, din ghandha tigi mehuda mid-dispozizzjoni kontenuta fit-testmetn, u mhux minn affarijiet ohra estranci ghat-testment- konfrontata din id-dispozizzjoni mad-dispozizzjonijiet l-ohra tat-testment u anki ma' dawk ta' testmenti ohra precedenti u sussegwenti. L-espressjoni "taxxa tas-successjoni" volgarment tiftiehem fis-sens li tikkomprendi t-taxxa kollha dovuta fuq il-wirt tal-mejjet, minghajr distinzjoni bejn taxxa fuq l-assi, taxxa fuq il-wirt u taxxa fuq il-legati. Ghaldaqstant meta t-testatur ihalli ezekutur testamentarju bl-inkariku, fost ohrajn, li jhallas it-taxxa tas-successjoni, u mill-kontest tat-testment u mill-interpretazzjoni ta' l-intenzjoni, it-taxxa dovuta fuq il-legati minnu mhollija ghandha tigi mhallsa mill-werrieta, u mhux mill-legatarji.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info