Reference: Volume 34C (1952), Part No. 2, Section , Page 475

Judgement Details


Date
28/06/1952
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
MAGRI ALBERT J.
Parties
AMADEO MEA ET. vs ALBERT BORG ET.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ACCETTAZZJONI TAL-EREDITA' - ART. 891(3) TAL-KODICI CIVILI - ATTI TA' EREDI - BEJGH TA' OGGETTI TAL-WIRT - HLAS TA' DJUN TA' L-EREDITA' - MARA - PROVA
Summary
Tirrikorri l-accettazzojni ta' eredita' meta l-werrit jaghmel xi att li bilfors ifisser li huwa riedjaccetta l-wiet, uli ma kienx ikollu l-jedd li jaghmel jekk mhux bhala werriet. Fost ir-rekwiziti mehtiega biex tirrikorri l-accettazzjoni tacita ta' l-eredita' l-aqwa wiehed huwa l-intenzjoni; u mhux bizzejjed li l-att jirrivela din l-intenzjoni, imma l-att irid ikun tali li jimplika b'mod necessarju u inekwivokabili l-volonta' f'min jaghmlu li jaccetta l-eredita'; b'mod li l-att ma jkunx konciljabili ma' volonta' u intenzjoni diversa, u bil-konsegwenza li l-atti ekwivoci jeskludu dina l-intenzjoni u volonta'. Il-prova ta' dan l-att, u li dan l-att jammonta ghal accettazzjoni tal-wirt jekk huwa am jkunx werriet. Jekk is-successibili jhallas dejn ta' l-eredita' bi flus tal-wirt, huwa jaghmel att li jammonta ghal accettazzjoni tla-wirt, ghandha tigi eskluza favur is-successibili u kontra min jallegaha. Min jiddisponi min oggett provenjenti mill-eredita' ma jigix li accetta l-wirt jekk huwa ma jkunx werriet. Jekk is-successibili jhallas dejn ta' l-eredita' bi flus tal-wirt, huwa jaghmelatt li jammonta ghal accettazzjoni tal-wirt, salvi xi eccezzjonijiet; jekk dak id-dejn ihallsu bi flusu, l-att tieghu ma jammontax ghal accettazzjoni ta' l-eredita'. Il-mara mizzewga ma tista' qatt tigi ritenuta li accettat l-eredita', jekk ma jigix pruvat li hija giet awtorizzata minn zewgha biextaccetta l-wirt. L-atti ta' eredi kompjuti minn wiehed mill-eredi, u li jimplikaw accettazzjoni ta'l-eredita', ma jippregudikawx lis-successibili l-ohrajn.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info