Reference: Volume 34C (1952), Part No. 2, Section , Page 459

Judgement Details


Date
20/06/1952
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
MAGRI ALBERT J.
Parties
NADINE DEMPSTER vs ANTHONY GALEA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
"HIRE-PURCHASE SYSTEM" - ART. 1105, 1365 I 1360 TAL-KODICI CIVILI - BEJGH - DANNI - DOMICILJU - KOLLIZZJONI - KOMUNJONI TA' L-AKKWISTI - MARA - ZWIEG
Summary
Fil-bejgh taht il-"Hire Purchase System" il-proprjeta' tal-haga tibqa' fil-bejjiegh, u ma tghaddix ghand ix-xerrej, sakemm dan ma jkunx hallas ir-rati kollha tla-prezz. Imma, b'dana kollu, ix-xerrej taht il-"Hire Purchase System" jista' anki meta jkun ghadu ma hallasx dawk ir-rati kollha, u ghalhekkma jkunx sar proprjetarju definittiv tal-haga, jaghmel l-attijiet kollha mehtiegas biex izomm shahid-drittijiet tieghu, fosthom dawk l-attijiet li huma ntizi biex jimpedixxu li ssir hsara fil-haga mixtrija.Ghaldaqstant ix-xerrej ta' karrozza taht il-"Hire Purchase System" jista' jagixxi gahd-dannikagunati lil dik il-karrozza bhala konsegwenza ta' kollizjoni anki meta huwa jkun ghadu ma hallasxil-prezz kollu taghha. Imma jekk ix-xerrej tal-karrozza hija mara mizzewga, li xtrat il-karrozza f'cirkustanzi tali li skond il-ligi jirrendu dikil-karrozza kkwidst konjugali, huwa r-ragel li ghandu jagixxi ghal dawk id-danni, u mhux il-mara. Iz-zwieg li jsir f'dawn il-Gzejjer igib "ipso jure" bejnir-ragel u l-mara l-komunjoni ta' l-akkwisti, meta ma jkunx hemm ftehim xort'ohra b'att publiku. Ghalkemm dan mhux applikabili ghal min m a jkunx u ma jistax ikollha impportanza jekk il-komunjoni ta'l-akkwisti tkun giet stipulata b'kuntratt formali; ghax il-pozizzjoni tal-mizzewgin f'dan il-kaz tkun regolata unikament mill-kuntratt.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info