Reference: Volume 34C (1952), Part No. 1, Section , Page 319

Judgement Details


Date
25/02/1952
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
CAMILLERI LUIGI A., MONTANARO GAUCI A.J., GOUDER TANCRED
Parties
EUCARISTICO ZAMMIT vs EURSTRACHIO PETROCOCCHINO,C.B.E. NE.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
DANNI - DEPOZITU - KLAWSOLA TA' EZONERU - LOKAZZJONI D'OPERA - PROVI
Summary
Huwa difficili l i wiehed jenuncja principju assolut ta' dritt dwar jekk il-klawsoli ta' ezoneru mir-responsabilita' ghad-danni ghandhom ikollhom l-effett li jezoneraw lid-debitur minn dik ir-responsabilita'; kollox jiddependi minn certi direttivi ta' fatt. Wara li jkun sar il-ftehim bejn il-partijiet, li bis-sahha tieghu wiehed ikun assuma xi impenn specifiku, ma hx lecitu ghalih li, wara jkun assuma dak l-impenn, jezonera ruhu b'att unilaterali tieghu billi, wara dak il-ftehim, jibghat jew jikkonsenja lill-parti l-ohra ricevuta jew dokument kontnenti l-klawsola ta' ezoneru stampat fih; u dan anki jekk l-ircevuta jew dokument ikun fihom anke stampata l-klawsola illi l-accettazzjoni ta' dikl-ircevuta jew dokument kellha titqies bhala accettazzjoni tal-kondizzjonijiet miktubin fiha, u l-kreditur li rcieva l-ircevuta jew dokument ma pprotestax kontra dik il-klawsola, u lanqas kien qraha.Il-klawsola ta' l-ezoneru hija operativa favur id-debitur biss meta huwa jkun ghamel dak likellu jaghmel fil-mod li suppost li kellu jaghmlu. Meta depozitu jkun salarjat, imma r-rimunerazzjoni tkun ekwivalenti ghas-servizz li ghandu jigi prestat mid-depozitu, isir simallagmatiku ta' lokazzjoni d'opera, fejn id-depozitarju jassumi li jaghmel certi servigi bi hlas. Liema distinzjoni hij aimportantighr-regolarment tar-responsabilita' tad-depozitarju. Ghax mentri r-responsabilita' ta' semplici depozitarju hija regolata mill-ligi bhala kaz ta' depozitu salrjat, fil-lokazzjoni d'opera l-lokatur ikun qieghed joffri l-kapacita' tieghu u assumi mpenn li jezegwixxi l-opra skond is-sengha, u jekk fl-ezekuzzjoni ta' l-impenn minnu assunt huwa juri imperizja, huwa jaqa' f'kolpa li tirrendih responsabili ghad-danni li jidderivaw min din l-imperizja. Il-gudikant, fil-kamp civili, ghandu jiddecidi fuq il-provi li jkollu quddiemu, meta dawn jinducu fih dik ic-certezza morali li kull tribunal ghandujfittex, u mhux fuq semplici possiblitajiet. U dan ghad-differenza ta' dak li japplika fil-kamp kriminali, fejn il-htija trid tirrizulta minghajr ma thalli ebda dubju ragjonevoli. Fil-kaz prezent, gewapplikati l-principji hawn fuq imfissra gahr-responsabilita' ghad-danni pretiza kontra ditta li kienet irceviet kwantita' ta' banana biex izzommha fil-kongelatorju taghha u tirritarda l-maturazzjonital-banana, li mbaghad thassret; u anki ghall-prova ta' l-imsemmija responsabilita'.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info