Reference: Volume 34C (1952), Part No. 2, Section , Page 540

Judgement Details


Date
31/10/1952
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
MAGRI ALBERT J.
Parties
VINCENZO ATTARD vs MICHELINA AGIUS ET.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 641 TAL-KODICI CIVILI - EREDITA' - LEGAT REMUNERATORJU - LIKWIDAZZJONI - SERVIGI - TESTMENT "UNICA CHARTA"
Summary
Il-legat rimuneratorju huwa hlas ta' dejn, ammenokke' ma jirrizultax li t-testatur ma kellux ragunitajba biex ihalli dak il-legat u li dan ikun intiz minflok liberalita' u biex jeludi u jiddefrawda d-drittijiet ta' l-eredi jew tat-terzi. B'mod li dak il-legat ma jaqas taht id-dispozizzjoni tal-ligili tivvjeta lit-testatur li jhalli lit-tfal tat-tieni zwieg aktar minn dak li jkun ser imissu l-anqas favorit fost it-tfal ta' l-ewwel zwieg. U ghalhekk il-Qorti ghandha dejjem il-poter li tara jekkil-legat huwiex proporzjonat ghas-servigi prestati mil-legatarju. U l-Qrati Taghna rritenew li l-kontestatur f'testment "unica charta" jista' jaghmel legat rimuneratorju b'testment partikolari tieghuminghajr ma jiddekadi mill-benefici lilu derivanti mit-testment. Ma hemm xejn kontra l-ligi biex dana l-ezami jsir fl-istess kawza li jkollha bhala oggett il-likwidazzjoni tal-wirt; anzi ma hux xieraqli l-provi biex jigi stabbilit jekk il-kumpens imholli bil-legat rimuneratorju kienx dovut; u jekkil-kumpens imholli huwiex proporzjonat ghas-servigi, isiru f'kawza ohra. Fil-gudizzji "familiae erciscundae" jidhlu l-kwistjonijiet kollha li jkollhom x'jaqsmu mal-wirt; u dana sal-punt li m'humiex permessi pocedimenti separati, lanqas preambuli jew preparatorji, fuq sustanzi komponenti l-istess wirt.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info