Reference: Volume 34C (1952), Part No. 2, Section , Page 558

Judgement Details


Date
19/11/1952
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
CARUANA COLOMBO VICTOR J.
Parties
VINCENZA SAMMUT ET. vs SALVATORE CAMILLERI
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ELEMENTI - PUSSESS - REINTEGRAZZJONI - SPOLL
Summary
Biex tirnexxi l-azzjoni ta' spoll "de recenti" hemm bzonn li l-attur jipprova t-tliet elementi (a) "possedisse", (b) "spoliatum fuisse", u (c) "infra bimestre deduxisse". L-attur ghandu jipprova wkollli gie spoljat vjolentement jew klandestinament ("vi aut clam"). F'materja ta' azzjoni ta' spoll matistax tigi permess ebda eccezzjoni qabel ma jigi reintergrat l-ispoll ("spoliatus ante omnia restituendus"); u kontra din l-azzjoni m'humiex permessi eccezzjonijiet ohra hlief dawk dilatorji. U l-ezami tal-Qorti ghandu jkun limitat ghall-fatt ta' l-ispoll u l-pussess, mhux ghall-investigazzjoni tal-pussess ta' l-ispoljat. Ghal din l-azzjoni l-ligi ma tirrikjedix il-prova tal-pusess turbat, u takkorda r-reintegrazzjoni anki favur il-possessur "in mala fede", u kontra l-istess proprjetarju tal-haga li taghha jkun hemm il-pretensjoni li gie kommess l-ispoll. U hemm ir-rekwiziti ta' l-ispoll anki meta l-ispoljat ghandu s-semplici detenzjoni tal-haga, avvolja din id-detenzjoni tkun prekarja. Il-pussess mehtieg fil-kawzi ta' spoll "de recenti" buwa l-pussess materjali u "di fatto", jew ahjar kwalunkwe pussess, ikun x'ikun; u mhux mehtieg li l-attur jipprova li ghandu dritt ta' proprjeta' jewta' servitu', jew titolu iehor fuq il-haga posseduta minnu, u li minnha jkun gie spoljat vjolentement jew klandestinament. L-ispoljat ghandu dritt jinsisti li l-haga tigi rimessa fl-istat kif kienetqabel; salvi r-ragunijiet li fil-gudizzju petitorju jistghu jikkompetu lill-ispoljant.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info