Reference: Volume 34C (1952), Part No. 2, Section , Page 438

Judgement Details


Date
19/05/1952
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
CARUANA COLOMBO VICTOR J.
Parties
IL-QORTI vs CARMELO FORMOSA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ALIMENTI - DOMICILJU - NULLITA' - PATERNITA' ILLEGITTIMA - TFAL - ZWIEG
Summary
Biex jista` jinghad li persuna biddlet id-domicilju ta` l-origini taghha mhux bizzejjed il-qaghad twil f'pajjiz barrani ghal motivi ta` kummerc jew ta` xoghol, anki jekk tkun hadet maghha l-familja; imma jehtieg li jirrizulta bi provi precizi u konkludenti li hija ma kellhiex ebda intenzjoni li tirritorna. Il-ligi li tiggoverna l-forma tac-celebrazzjoni taz-zwieg ta` malta domilciljat f'Malta hija l-Ligi Kanonika; u ghalhekk mhux validu ebda zwieg teighu celebrat fi kwalunkwe forma ohra li mhixdik tabbilita mil-Ligi Knonika. Ghaldaqstant l-Ordni ta` Qorti Ignliza li biha dak il-malta gie kundannat ihallas l-alimenti lill-mara li huwa zzewweg fl-Ingilterra mhux bil-forma preskritta mil-Ligi Kanonika ma ghandux jigi konfermat mill-Qrati Taghna, minhabba li hemm in-nullita` taz-zwieg. Ukoll, it-tfal li jitwieldu minn dak iz-zwieg ghandhom jigu kunsidrati bhala tfal illegittimi. Imma bhala tfal illegittimi huma ghandhom id-dritt li jitolbu l-manteniment minn ghand missierhom, ghalkemmtaht certi kondizzjonijeit, jekk huwa jirrikonoxxi li huma wliedu. Dak ir-rikonoxximent, biex ikunvalidu, irid ikun maghmul biss, jew fl-att ta-ttwelid, jew fl-att iehor publiku; ukwalunkwe rikonoxximent iehor maghmul xort'ohra ma jiswiex ghall-finijiet tal-manteniment. Bhala konsegwenza ta` dan ir-rikonoxximent huwa obligat li jmanti u jeduka skond il-kondizzjoni ta` l-omm, fil-kaz ta` bzonn, u sakemm ma jkollux lil martu jew dixxendenti li jistghu jaghtuh dak il-manteniment, u sakemm l-istess tifel ma jirrifjutax, minghajr raguni tajba, li joqghod ghat-tregija ta` missieru ghal dak li hu mgieba u edukazzjoni, jew ma jkunx irid joqghod fid-dar li huwa ghazillu, u sakemm ma jkunx hemm xi raguni ohra ghaliha huwa jista` jichadlu l-manteniment skond il-ligi.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info