Reference: Volume 34C (1952), Part No. 2, Section , Page 404

Judgement Details


Date
08/03/1952
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
CAMILLERI ALBERT V.
Parties
CARMELO MIFSUD ET vs MARIA GIORDANO ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 634 (D) TAL-KODICI CIVILI - DEMENZA - IMPUNJAZZJONI - INSANITA` MENTALI - INTERVALL LUCIDU - KAPACITA` TESTAMENTARJA - PROVA - TESTMENT
Summary
Il-ligi tammetti latitudini konsiderevoli fl-interpretazzjoni ta` l-istat metnali in kwnatu jirriferixxi ruhu ghall-kapacita` testamentarja. u giet sostnuta b'success il-validita` ta testment maghmulminn "persuna" lik ienet "a priori" turi kapacita` dubbja, imma li gie pruvat likienet "a prior" turi kapacita` dubbja, imm ali gie pruvat li kellha itelligenza sufficjenti, ghalkemm inferjuri ghall-medja, gahll-ezercizzju legali tad-dispozizzjoni ta` hwejjigha. B'mod li, f'materja ta` validita` ta` testmenti, il-kwisjtoni kollha tirraggira ruhha dwar il-problema jekk il-partikulari testatur jinsabx f'kondizzjoni mentali tali, minhabba fl-inkapcita` naturali. L-eta` avanzata, mard jew insanita`, li jifhem li dak li jkun qieghed ihallieh lil "certa" persuna jew persuni, li jifhem li dak li jkun qieghed ihalli bit-testment mill-istess proprjeta tieghu jkun qiegehd ihallieh lil "certa" persuna jew persuni, li jifhem il-portat ta` l-estensjoni ta`l-assi tieghu, u li jifhem in-natura u l-effetti ta` l-att proprju fir-relazzjoni mal-pretensjonijiet naturali ta` dawk il-persuni li jigu eskluzi bit-testment teighu. Fir-ricerka dwar l-istat mentali ta-ttestaur il-kriterji li jistghu jigu segwiti huma diversi u varjati. Fost dawn il-kriterji hemm il-valjazzjoni tad-dispozizzjonijiet jitnissel konvinciment aktar sod tant mill-fatt ta` l-ezami ta` l-ahhar volonta` per se, li jista` joffribhala ndizju l-istat metnali tat-testatur, kemm ukoll mill-mottiv jew motivi lij ispiraw it-testatur, specjalment jekk dawk il-motivi li jispiraw it-testaur, specjalment jekk dawk il-motivi jkunu gewespressi mit-testaur filwaqt tat-testment jew fl-okkazjoni meta iku qieghed jigi kontemplat dak l-att solenni; u fl-ahharnett mill-kondizzjonijiet mentali u fizici tat-testaur fil-mument menta jkun ghamel it-testment impunjat. Ir-regola tal-ligi li huma nkapaci jiddisponu minn hwejjighom dawk lima jkunux f'sensihom ghandha tigi provvduta us ostanzjata minn min ikun qieghed jattakka t-testmentminhabba l-inkapacita`; u min jimpunja testment ghal vizzju tal-menti tat-testatur mhux biss huwa obligat jipprova dak il-vizzju, izda l-prova tieghu ghandha tkun tikkolpixxi wkoll il-muement stess jew iz-zmien prosimu meta sar it-testment. Fl-ipotesi tal-vizzju tal-menti abitwali, pruvatal -abitwalita`, it-testment maghmul mill-persuna hekk kolpita ghandu jigi prezunt li huwa invalidu, jekk minisostni l-validita` tieghu ma jippruvax li dak it-testment sar f'mument ta` intervall lucidu. immaghall-calidita` ta` testmanet huwa bizzejjed li t-testatur ikollu l-kuxjenza, jew ahjar li jkun jafu jifhem x'ikun qed isir, u li fil-fatt ikun sar, b'mod li mhux imprexindibilment mehtieg lil -volonta` intelligenti u libera tat-testatur tkun perfettament u rigorzament sana. Fuq l-iskorta ta` dawn il-principji, u wara ezami dettaljat tac-cirkustanzi tal-kaz, il-Qorti f'dan il-kaz irriteniet illi t-testment impunjat minhabba kl-allegat insanita` mentali tat-testatur kien validu.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info