Reference: Volume 64C (1960), Part No. 2, Section , Page 359

Judgement Details


Date
01/04/1960
Court
OF APPEAL (COMMERCIAL)
Judiciary
MAMO ANTHONY J., MONTANARO GAUCI A.J., HARDING WILLIAM
Parties
INGINIER JOSEPH COLOMBO, A.. & C.E. vs JOSEPH BUGEJA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ARREST PERSONALI - ART. 359 TAL-KAP. 15 - CITAZZJONI - KAWZALI - KUMMERCJANT - REKWIZITI
Summary
Citazzjoni li fiha titnalba il-kudnanna tal-kovnenut ghall-arest persinali hija ritwalment maghmulajekk bhala kawzali tigi espressa car l-ezistenza tad-dejn. Ghalkemm ikun forsi ahjar lil-attur jindika aktar car liema wahda mid-diversi kontingenzi li fihom il-Qorti tista` takkorda talba ghall-arrest personali tad-debitur tirrikorri fil-kaz partikulari, dak li hu verament essenzjali fic-citazzjoni hu li jissemma l-kreditu u n-nuqqas ta` hlas da parti tad-debitur, u ssir it-talba ghalla-rrest persinali, biex id-debitur jista` jigi kostrett ihallas b'dak il-mezz. L-allegazzjoni li t-talba ghalla-rrest peronsali hija immorali u ngusta u illegali, ghax biha l-kreditur, billi jaf li d-debitur ma ghandux mnejn ihallas id-dejn, ikun qieghed jimminaccja li jarrestah bie xi gieghel li l ahd diehor ihallas ghalieh, mhix attendibbli. Din hija katarx kritika tal-istitut tal-arrest personai milliragnui tajba biex il-ligi kif inhi ma tigix appliakta. L-arrest personali mbaghad, jista` jigi ordnat jekk jirrikorru kumulattivament zewg rekwiziti, u cjoe` illi d-dejn ikun dejn tal-kummerc, u illid-debitur ikun verament kummercjant. Kwnatu ghall-ewwel rekwizit, il-kwistjoni ma tistax tqum fl-appell, jekk is-sentenza tal-Ewwel Qorti tkun irriteniet li d-dejn kien tal-kummerc, u d-debitur jappella minn xi kapi tas-sentenza, minghajr ma jappella minn dak il-kap li rritjena kummercjali d-dejntieghu. Kwantu ghat-tinei rekwizit, biex tigi stabbilita l-kwalita` ta` kummercjant tad-debitur ghall-finijiet tal-arrest personali, wiehed ghandu jhares lejn iz-zmien li fih wieled id-dejn, u mhux lejn dak li fih tintalba il-kundanna ghall-arrest. Jekk il-kuntrattazzjoni tad-dejn id-debitur ikunikkwalifika ruhu bhala kummercjant, din hi prova "prima facie" biss li huwa kien kummercjant, u wehedha mhix bizzejjed biex tikkostitwixxi prova tal-kwalita` ta` kumemrcjant fid-debitur; imma jekk il-provi juru li dan kien bi professjoni jezercita f'ismu attijiet tal-kumemrc allura hu kien kumemrcanjt, u t-tieni rekwizit jigi soddisfatt.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info