Reference: Volume 64C (1960), Part No. 2, Section , Page 530

Judgement Details


Date
19/02/1960
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
MAGRI ALBERT J.
Parties
JOSEPH FARDELL vs SANTO ATTARD
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 2071 TAL-KODICI CIVILI - RAHAN
Summary
Jekk ma sarx self, ma hux legalment possibbli r-rhna; ghaliex, biex ir-rahan ikollu ezistenza guridika, jehtieg li tkun tezisti l-obligazzjoni ma tkunx tezisti, jew ghax qatt ma ezistiet, jew ghax tinsab estinta, ir-rhan, bhala accessorju taghha, mhux koncepibbli, u ma jkollux izjed il-kawza jew l-oggett tieghu, jigifieri l-iskop li jiggarantixxi l-opriicpali. U ladarba ma jigix pruvat is-self, tigi tonqos l-obligazjoni prinicipali, u kwindi anki r-rahan, intiz bhal garanzija taghha. Jekk ikunsar self b'rahan, udan is-self jispicca, ma jistax il-kreditur jippretendi li jzomm ir-rahan bhala garanzija ta` self iehor li jsir wara meta l-oggett mirghun ikun ghadu taht il-kontroll tal-rkeditu,jekk ma jsirx ftehim fis-sens li r-rahan ghandu jservi wkoll ghas-self l-iehor li jsir wara; ghax id-dispozizzjoni li taghti lill-kreditur id-dritt li jzomm ir-rahan ghal self iehor li jsir wara l-ewwel wiehed tippresupponi illi meta titwieled it-tieni obligazzjoni, l-ewwel wahda, garantita bir-rahan, tkun ghada ssehh; u ghalhekk mhix bizzejjed id-detenzjoni materjali tal-oggett, jekk ir-rahan ikun spicca mal-hlas tal-ewwel self.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info