Reference: Volume 64C (1960), Part No. 1, Section , Page 477

Judgement Details


Date
03/12/1960
Court
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Judiciary
HARDING WILLIAM
Parties
ANTONIA GRECH ET. vs ANTONIO PISCOPO
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 16 TAL-KAP. 109 - IMMISSJONI FIL-PUSSESS - KONGEDO - LEGAT - LOKAZZJONI
Summary
Ladarba l-konvenut ikun qieghed jikri fond minn ghand l-attur, u l-attur ikun minnu rikonoxxut bhalalokatur tieghu, l-attur l-konvenut ikunu f'rapport ta' lokazzjoni u konduzzjoni, Ghaldaqstant, jekkl-attur, li huwa legatarju tal-fond, jagixxi kontra l-konvenut biex dan jigi kundannat jizgombra minn dak il-fond, il-kwistjoni jekk l-attur, bhala legatarju tal-fond, ghandux il-pussess legali tal-fond ghax ma ottjeniex l-immissjoni fil-pussess tieghu ma ghandiex rilevanza fil-kawza. Ghax l-azzjoni tal-attur ma tidderivax direttament mill-legat, imma hija azzjoni "ex locato et conducto". Tajjebjew hazin, il-kontendenti huma f'rapport ta' lokazzjoni-konduzzjoni bejniethom, u l-konvenut ghandufil-fatt il-pussess lokatizju tal-fond. Kwindi, l-eccezezzjoni tal-konvenut li l-attur ma jistghax jagixxi ghax ma giex immess fil-pussess tal-legat mhijiex sostenibbli.Mill-banda l-ohra, l-attur ma jistghax jitlob l-izgumbrament tal-inkwilin billi dan ikun weghdu li johrog mill-fond; ghax l-inkwilin b'ligi, ma jistghax jirrinunzja ghall-beneficcji li ghandu skond il-ligi, ma jistghax jirrinunzjaghal-beneficcji li ghandu skond il-ligi tal-kera, fosthom dak li jigi azzjonat quddiem il-Board tal-Kera u li tigi lilu offerta "alterantive accomodation".
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info