Reference: Volume 64C (1960), Part No. 2, Section , Page 539

Judgement Details


Date
25/02/1960
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
MAGRI ALBERT J.
Parties
GIOVANNI AZZOPARDI vs SPIRIDIONE CAMILLERI
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
RESTITUZZJONI TA' OGGETTI JEW HLAS TAL-VALUR TAGHHOM - SPEJJEZ GUDIZZJARJI
Summary
Biex wiehed jara jekk l-istanza tkunx inutili jew le, irid jirrimonta ghaz-zmien li fih tkun giet prezentata c-citazzjoni, u mhux ghal dak li talvolta jista' jigri wara fil-kors tal-proceduri; u s-superfluwita' tal-istanza hemm bzonn li tkun kolpuza, attribwibbli ghal sistema ta' difiza, jekk nmhuxmalizzjuza, almenu imprudenti. Jekk qabel ma ghamel il-kawza l-attur talab lill-konvenut ir-restituzzjoni tal-oggetti li mbghad talab ir-restituzzjoni taghhom fil-kawza, u l-konvenut ma rrestitwihomx,l-attur kien gustifikat jirritjeni li anki fil-kawza l-konvenut kien sejjer jinnega dik ir-restituzzjoni, u allura ma ghamelx domanda superfluwa meta huwa talab ukoll il-kundanna tal-konvenut ghall-hlas tal-valur taghhom. Konsegwentement, jekk l-attur jitlob il-kundanna tal-konvenut ghar-restituzzjoni tal-oggett, u gahll-hlas tal-valur taghhom jekk il-konvenut ma jirrestitwihomx fiz-zmien li tipprefiggilu l-Qorti, ul -Qorti tikkundanna l-konvenut ghar-restituzjoni fi zmien determinat u thalli l-kawza ghal seduta ohra biex tipprovdi fuq id-domanda ghall-hals tal-valur taghhom, ma jistghax il-konvenut, ghax ikun irrestitwixxa l-oggetti fiz-zmien lilu prefiss mill-Qorti, jippretendi li t-talbaghall-kundanna tieghu ghall-hals tal-valur tal-oggetti kienet intempestiva, u li ghalhekk l-ispejjez relattivi ma ghandhomx jigu provvduti kontra tieghu.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info