Reference: Volume 64C (1960), Part No. 2, Section , Page 550

Judgement Details


Date
10/03/1960
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
MAGRI ALBERT J.
Parties
BENJAMIN DE GIOVANNI vs DR.GIUSEPPE MIFSUD SPERANZA NE.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 83 TAL-KAP.70. - KONSORZJU - LEGAT - LIKWIDAZZJONI - SPEJJEZ FIL-FOND EREDITARJU - SPEJJEZ FUNERARJI - TAXXA TAS-SUCCESSJONI - WIRT
Summary
Trattandosi ta' wirt, il-patrimonju hu wiehed, u fih jidhlu mhux biss is-sustanzi attivi u passivi ezstenti fil-mewt tad-decujus, izda ankil -akkwisti li jsiru wara, il-frutti li jingabru, il-miljoramenti u l-ispejjez li jsiru mill-konsorti, u dak kollu lijkun jista' jintegra jew inaqqas l-assi ereditarju, komprizi l-prestazzjonijiet personali tal-ko-eredi bejniethom in relazzjoni mal-wirt. Ghalhekk fil-wirt jidhlu wkoll il-kwistjonijiet kollha li jirrigwardawh, u mhux licetu li cespiti wiehed jigi spigolat mill-assi qabel ma ssir il-likwidazzjoni. Bil-konsegwenza illi, jekk wiehed mill-konsorti ta' fond ereditarju jaghmel xi spejjez jew benefikati f'dak il-fond, huwa ma jistghax jagixxi kontra l-konsorti l-ohra ghal sehemhom minn dawk l-ispejjez qabel ma ssir il-likwidazzjoni tal-wirt. L-azzjoni tieghu tkun intempestiva. L-iestess haga jinghad ghal-ispejjez funerarji li huwa jkun hallasfl-interess tal-wirt, ghax dawn jaggravaw fuw l-eredita'; kif ukoll ghal kull prestazzjoni ohra personali tal-eredi in konnessjoni mal-wirt. Ghal kuntrarju, it-taxxa tas-successjoni li wiehed ikun hallas fuq legat imholli mit-testatur favur wiehed mill-eredi hija ripetibbli minn ghand dak il-legatarju ndipendentement mil-likwidazzjoni tal-wirt; u dan avvolja d-dispozizzjoni testamentarja tkun giet moghtija forma ta' obligu jew piz lill-eredi; ghax b'dik id-dispozizzjoni saret ugwalment trasmissjoni ta' beni li hia sufficjenti biex tirrendiha mponibbli bhala legat, u l-legatarju hu obligat ihallas it-taxxa ma tistghax tissejjah spiza ghall-ezekuzzjonital-legat. Kwindi, l-azzjoni ghall-hlas tat-taxxa tas-successjoni hekk inhallsa mhix intempestiva jekk tkun ghadha ma saretx il-likwidazzjonital-wirt.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info