Reference: Volume 64C (1960), Part No. 2, Section , Page 482

Judgement Details


Date
07/01/1960
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
CARUANA COLOMBO VICTOR J.
Parties
CARMELO MASSA WALKER vs STELLA CARUANA ET.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 168 TAL-KODICI CIVILI. - CURKETT TAT-TIEG - KOMUNJONI TAL-AKKWISTI - LIKWIDAZZJONI TA` WIRT - MINURI - PATRIJA POTESTA' - SPEJJEZ FUNERARJI - SPEJJEZ TA' L-AHHAR MARDA - UZUFRUTT
Summary
Ic-curkett ta-tieg ghandu jitqies li jappartjeni lill-assi partikulari tal-mara; u ghalhekk jispettalill-mara mizzewga jew lill-eredi taghha. In forza tal-patrija potesta' l-missier ghandu l-uzufrutttal-beni ta' wliedu minuri. Imma jekk dan l-uzufrutt jispicca u huwa jibqa' jgawdi hwejjeg uliedu li jkun joqghodu mighu, minghajr inkarigu, imma wkoll minghajr oppozizzjoni minn naha taghhom, il-missier ma jkollux hlief jikkonsenja l-util li jkun hemm fiz-zmien tat-talba, minghajr obligu li jaghtikont ta' dawk l-utili li dak iz-zmien ikunu gew ikkunsmati. Ghaldaqastant, dakl i gawda l-missier mil-beni ta' wliedu likienu joqghodu mieghu, ladarba ma saritlux ebda talba gahr-rendikont, huma tieghu; u jekk huwa kien mizzewweg fir-rieni zwieg, dak li huwa dahhal ma ghandux jigi addebitat lill-komunjoni tal-akkwisti li kienet tezisti bejnu u bejn it-tieni martu. Il-ligi ma taghmelx eccezzjonijiet; u ghalhekk l-imsemmi rendikont ma jitqiesx li gahndu jinghata jekk ma ssirx it-talba ghalieh, usakemm it-tfal jibqghu joqghodu ma' missierhom; ghalkemm ikunu saru maggjorenni. Darba li ma saretxit-talba ghar-rendikont, il-missier seta' jkompli jgawdi l-beni ta' wliedu li baqghu joqghodu mieghu, anki wara li huma rraggungew l-eta' magguri, u kelu biss l-obligu li jaqghti rendikont ta' dak lihuwa dahhal bi dgawdija u ma kkunsmax, u kwindi baqa' jezisti ghandu, jekk u meta saritlu it-talbaghal dan il-fini. L-izpejjez tal-ahhar marda huma dejn tal-komunjomi tal-akkwisti; imma l-flus li jintefqu fil-funerali gahndhom jithallsu mill-assi partikulari tal-mejjet li ghalieh saru dawk il-funerali.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info