Reference: Volume 39D (1955), Part No. 4, Section , Page 931

Judgement Details


Date
08/01/1955
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
HARDING WILLIAM
Parties
IL-PULIZIJA vs KELINU MIFSUD
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 217 U 222 TAL-KODICI KRIMINALI - ATTENTAT VJOLENTI GHALL-PUDUR POST PUBBLIKU - KORRUZZJONI TAL-MINORENNI - PIENA - RINUNZJA
Summary
Il-kriterju differenzjali senjat mill-ligi bejn ir-reat ta' korruzzjoni ta' minorenni u dak ta' attentat vjolent ghall-pudur huwa negattiv, u dan: jekk fil-fatt addebitat lill-imputat jikkonkorru r-rekwiziti tal-korruzzjoni ta' minorenni hemm da id-delitt; jekk le, hemm attentat vjolent ghall-pudur.U jista' jkun hemm attentat vjolent ghall-pudur anki ta' minorenni. Jekk l-azzjoni tas-suggett attiv tkun oltraggat il-pudur tas-suggett passiv, dan hu bizzejjed, kien x'kien il-motiv li spinga s-suggett attiv, anki jekk ma kienx fini libidinuz. Ghalhekk, meta l-Qorti tkun perswaza li l-fattijiet tal-kaz in ispecje jinkwadraw ruhhom fl-ipotesi tal-ligi relativa ghar-reat ta' korruzzjoni ta' minorenni, jigifieri l-eta' minuri tal-vittma, l-element materjali ta' l-attijiet ta' libidini, u l-element intenzjonali, cjoe' r-rieda tal-hati li jaghmel dawk l-attijiet li hu jaf li huma libidinuzibhala intizi ghas-sodisfazzjon sesswali, hemm ir-reat ta' korruzzjoni ta' minorenni. Meta l-atti ta' korruzzjoni ta' minuri jsiru f'post publiku jew accessibbli ghall-pubbliku, hemm l-element tal-publicita' li jirrendi inesperattiva r-rinunzja ghall-kwerela. Imma, ghall-finijiet tal-piena, huwa ekwu li jittiehdu in konsiderazzjoni c-cirkustanzi tal-kaz, bhal ma huma l-grad ta' gravita ta' l-attita' libidini, il-fatt li l-potenzjalita tal-publicita' tal-post ma tkunx markata, u l-fatt li l-potenzjalita' tal-publicita' tal-post ma tkunx markata, u l-fatt li jkun hemm rinunzja ghall-kwerela.Jekk il-grad ta' gravita' ta' l-atti libidinuzi ma jkunx markat ghax is-suggett attiv ma kellux inkoraggjament mis-suggett passiv, il-grad jibqa' l-istess; hax dak hu, u mhux aktar.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info