Reference: Volume 39D (1955), Part No. 4, Section , Page 918

Judgement Details


Date
09/12/1955
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
CAMILLERI LUIGI A., MONTANARO GAUCI A.J., HARDING WILLIAM
Parties
IL-MAESTA' TAR-REGINA vs MARY SAID
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ATT TA` L-AKKUZA - KORRUZZJONI TA' MINORENNI - NULLITA'
Summary
Ir-reat ta' korruzzjoni ta' minorenni jista' jigi ommess mhux biss "fuq" il-persuna tal-minuri, imaanki b'attijiet kommessi "fil-prezenza tieghu". Galdaqstant, jekk fl-att ta' l-akkuza jigi attribwit lill-imputat li hu kkometta diversi attijiet impudici fil-prezenza tal-minorenni, u fuq hekk jigililu attribwit ir-reat ta' korruzzjoni ta' minorenni, ma jistax jinghad illi l-att ta' l-akkuza huwanull ghax il-fatti dedotti fih majikkostitwix ir-reat dedott fl-istess att. Il-fatti, li talvoltaeventwalment jirrizultaw fil-process plenarju quddiem il-guri, jistghu jzidu jew inaqqsu, ghar-rigward tal-fatti kif dedotti, jistghu jkunu konformi ghall-fatti dedotti jew xort'ohra; imma dik tkun maerja ta' apprezzament tal-gurija, u jibqa' dejjem id-dritt tad-difiza li tissottometti lill-guri, fuq il-fatti kif rizultati, kull apprezzament divers li jkun jidhrilha xieraq li ghandu jinghata lill-fatti kif rizultati, sabiex minn dana l-apprezzament targumenta li l-fatti kif rizultati ghandhom jaqghu taht xi dis[pozizzjoni ohra tal-ligi diversa minn dik imsemmija fl-att ta' l-akkuza; imma "rebus sie stantibus" ma jistax jinghad li l-fatti elenkati fl-att ta' l-akkuza ma jistghux jammontaw ghad-delitt fiha dedott.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info