Reference: Volume 39D (1955), Part No. 3, Section , Page 855

Judgement Details


Date
05/05/1955
Court
OF APPEAL (COMMERCIAL)
Judiciary
GOUDER TANCRED
Parties
REV. KAN. DON EMMANUELE MUSCAT vs LUCY PORTELLI
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 1658 TAL-KODICI CIVILI - LOKAZZJONI - MOROZITA FIL-HLAS TAL-KERA - PROVI - PURGAZZJONI TAL-MORA - RIZOLUZZJONI - XHIEDA KONTRA L-MIKTUB
Summary
Hija gurisprudenza ormaj kostanti li, salv certi eccezzjonijiet introdotti mill-ekwita', jekk il-kontraenti jirrikorru ghall-miktub, ma jkunux jistghu jippruvaw permezz ta testimoni dak li ma jirrizultax, jew jirrizulta eskluz, mill-istess kitba; u dan ghaliex ghandu jigi prezunt illi fl-att skrittil-kotraenti li kkomprendew il-konvenzjonijet kollha ta' bejniethom, u kwindi kull trattattiva jew progett, jew ftehim, li ma giex dedott fl-iskritt ghandu jigi ritenut abbandunat. L-eccezzjonijiet ghal dina r-regola jirrikorru f'dawn il-kazijiet:- 1. Meta l-kuntratt ikun vizzjat minn frodi, jew altrimenti null hal xi raguni valida fil-ligi; 2. meta l-kuntratt ikun simulat; 3. meta s-sinifikat tal-kitba jkun ambigwu jew il-kitba tkun tikkontjeni partijiet kontradittorji; 4. meta jkun irid jigipruvat xi patt incidentali u accessorju, jigifieri sekondarju, u mhux inkonciljabbli mal-iskritt. Meta fi skrittura ta' lokazzjoni tkun giet espressament mifthema r-rizoluzzjoni tal-lokazzjoni fi-kazta' inadempjenza tal-kerrej fil-hlas tal-kera, apparti l-kwistjoni jekk, trattandosi ta' kuntratt kummercjali, jistax jigi moghti zmien lill-inkwilin biex jehles mill-mora meta ma tkunx giet espressament konvenuta r-rizoluzzjoni, ma jistax jinghata zmien ghall-purgazzjoni tal-mora lanqas b'applikazzjoni tar-regoli tad-Dritt Civili f'materja ta' lokazzjoni.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info