Reference: Volume 39D (1955), Part No. 3, Section , Page 879

Judgement Details


Date
31/05/1955
Court
OF COMMERCE
Judiciary
GOUDER TANCRED
Parties
SALVATORE ATTARD vs CARMELA CAMILLERI
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 12 TAL-KODICI TAL-KUMMERC - KOMPETENZA - KUMMERC - MARA - SELF
Summary
Il-mara, waqt iz-zwieg, tista' tezercita l-jummerc; imma bil-knsns ta' zewgha, jew bl-awtorizzazzjoni tal-Imhallef tal-Qorti tal-Kummerc meta r-ragel ma jkunx jista' jaghti dak il-kunsens, jew meta t-tnrjn ikunu minorenni, jew l-awtorizazzjoni b'sentenza tal-Qorti tla'Kummerc meta jkunu legittimament mifrudin minn xulxin u r-ragel m a jkunx irid jaghti l-kunsens tieghu. Il-kunsens tar-ragel jista'jkun espress jew tacitu, u jista' jkun ukoll prezunt: u l-ligi tipprezumieh meta l-ezercizzju b'dikjarazzjoni kuntrarja f'att pubbliku, registrata fil-Qorti tal-Kummerc u jpublikata b'avviz fil-Borza, fil-Gazzetta tal-Gvern, u f'gazzetta ohra lokali. Biex il-mara titqies kummercjanta, hemm bzonn l-ewwelnett li hija tkun tassew tali, jigifieri jkollha attivita' kummercjali; u biex il-kunsens rar-ragel ikun prezunt, jehtieg li dik l-attivita' tkun publika u notorja. Mhux bizzejjed li l-mara tkunritenuta kummercjanta fl-opinjoni publika, imma hi fikjesta l-attivita' kummercjali b'ezercizzju effettiv u abitwali ta' atti obbjettivi tal-kummerc f'isimha u bi professjoni Ma hemmx bzonn lidikl-attivita' tkun unika, jew il-principali taghha, imma trid tkun abitwali, b'serje kontinwa ta' affari kummercjali. U xejn ma jiswa minflok dan; xejn ma jaghmel il-vici tal-ezercizzju effettiv, la l-volonta' li wiehed jezercita l-kummerc, u lanqas il-fatt li wiehed jintitola ruhu kummercjant u jgieghel li jigi kunsidrat tali, sija pure b'artifizi doluzi. Dawn il-principji ghandhom jigu applikati b'rigur assolut; ghaliex il-ligi tikkunsidra l-ezercizzju tal-kummerc haga ta' importanza somma, cirkondata minn diffikultajiet ta' natura varja, u ggib konsegwenzi wisq importanti. Fl-apprezzament tal-publicita' u notorjeta' wiehed ghandu joqghod attent, u jiddezumihom mhux superficjalment, imma minn insjeme ta' atti u operazzjonijiet. Meta dan l-apprezzament u l-applikazzjoni ta' dawn il-principji majwasslux biex juru li l-mara hi publika merkantess, il-Qorti tal-Kummerc mhix kompetenti biex tiehukonjizzjoni ta' kawza li ssir kontra l-mara ghar-restituzzjoni ta' self li jkun sarilha; sija pure allegatament ghall-kummerc taghha.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info