Reference: Volume 39D (1955), Part No. 3, Section , Page 851

Judgement Details


Date
03/05/1955
Court
OF COMMERCE
Judiciary
GOUDER TANCRED
Parties
CARMELO PANZAVECCHIA vs COSTANTINO CARUANA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ARREST PERSONALI - ART. 361(C) TAL-KODICI TAL-PROCEDURA CIVILI - AZZJONI JEW ECCEZZJONI - MARD TAD-DEBITUR
Summary
L-mard tad-debitur mhux maghdad mil-ligi fost il-kazijiet ta' ezenzjoni nukk-arrest personali. Dan hu "casus omissus", li ghandu jigi governat mill-ligijiet tan-natura, u principalment dak tal-konservazzjoni proprja - ligijiet li huma anterjuri ghal dawk maghmulin mill-bniedem, u li ma jistghux jiguprivat mill-kuri tal-familja, jew ma jistax jittollera d-dizagi tal-karcerazzjoni, minghajr pregudizzju gravi ta' sahtu, u forsi wkoll minghajr pregudizzju ta' hajtu, ghandu jkun ezenti mill-arrest personali. U dawn il-konsiderazzjonijiet jiswew mhux biss biex tispicca jew tigi sospizad-detenzjonitad-debitur ga arrestat, imma anki, u wisq aktar, biex jimpedixxu l-kundanna ghall-arrest. Ghaldaqstant, jekk kontra ta-talba ghall-kundanna tieghu ghall-arrest personali d-debitu, jopponi li ghandu jigi ezentat minhabba mard serju tieghu, mhix accettabbli l-kontro-eccezzjoni ta' l-attur fis-sens illi eccezzjoni simili ghandha tigi dedotta "per via di azione" biss wara li tkun giet ottenuta l-kundanna tad-debitur, u mhux b'eccezzjoni.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info