Reference: Volume 39D (1955), Part No. 2, Section , Page 807

Judgement Details


Date
15/12/1955
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
MAGRI ALBERT J.
Parties
AVUKAT DR. CARLO MOORE NE. vs PERIT ARKITETT U INGINIER CIVILI CARMELO FALZON ET.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
AMMINISTRATUR - ART. 155(1) TAL-PROCEDURA CIVILI - CITAZZJONI - DANNI - EZEKUTUR TESTAMENTARJU - ILLEGITTIMA' TAL-PERSUNA - KAWZALI
Summary
Id-dispozizzjoni tal-ligi li tghid illi c-citazzjoni ghandha jkollha fiha mfissra car u sewwa l-oggett u r-raguni tat-talba rceviet fil-gurisprudenza interpretazzjoni larga, fis-sens li ma giex adottat ir-rigur li donnhom iridu jfissru l-kliem li bihom dik id-dispozizzjoni hi konceptia; ghalhekk gieretenut illi l-ligi ma tirrikjedix kliem partikulari kif ghandha ssir ic-citazzjoni; basta jkun jiftiehem x'ikun qieghed jitlob l-attur. B'mod illi l-kawzali tista' tkun espressa lakonikament, u sahansitra tista' tkun anki ndotta mid-domanda. L-ezekutur testamentarju "ut sic" ma ghandux, fost l-attribuzzjonijiet tieghu, dik li jirrapprezenta l-wirt; imma jista' validament jaghmel u jikkontesta kawzi in konnessjoni u biex jaqdi biss l-attribuzzjonijiet lilu moghtija mit-testatur. Imma, bhala amministratur tal-wirt, hu jista' jaghmel biss atti ta' semplici amministrazzjoni tas-sustanzi ereditarji, fosthom ir-riparazzjoni tal-immobili, anki ta' matura straordinarja. Anzi dan mhux biss huwza dritt tieghu, imma hu veru obligu; bil-konsegwenza li h jista' jirrapprezenta anki gudizzjalment dakil-patrimonju f'dak kollu li jidhol fl-amministrazzjoni u konservazzjoni tas-sustanzi kollha li jikkomponi l-assi. Il-ligi taghti d-dritt u l-azzjoni ghar-rizarciment tad-danni mhux biss lil min jkunmilqut direttament u jkun il-vittima principali tal-hsara, izda anki lil min ikun sofra hsara indirettamnet u lil kull min ikun sofra hsara mill-fatt dannuz; u ghalhekk, min jippretendi li sofra hsarabi htija ta' persuna ohra, jista' jazzjona lil dik il-persuna avvolja ma jkollux ebda rapport guridiku maghha.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info