Reference: Volume 39D (1955), Part No. 2, Section , Page 775

Judgement Details


Date
09/12/1955
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
MAGRI ALBERT J.
Parties
FRANCESCO CARUANA ET. vs VALENTINA CARUANA ET.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ACCETTAZZJONI - ART.782(A) (B) U 790(2) TAL-PROCEDURA CIVILI - ILLEGITIMITA' TAL-PERSUNA - LEGAT - LEGITTIMA - MARA - MINURI - PROVI - WIRT
Summary
Il-prova tal-accettazzoni ta' legat taqa' fuq min jallegaha. Imma, bhal fil-kaz ta' wirt, l-accettazzjoni ta' legat tista' tkun espressa jew tacta. U hija tacita meta l-legatarju jaghmel xi att li bilfors ifisser li hu ried jaccetta l-legat, u li ma kienx ikollu l-jedd li jaghmel jekk mhux bhala legatarju, bhal ma huwa l-att tal-legatarju li jitlob u jircievi hlas ta' flus akkont tal-legat li jezigi u jircievi l-imghax fuq il-legat, u jitlob jattjeni minghand l-amministratur tla-wirt gravat bil-legat prospett tal-bilanc lilu dovut mill-legat. Jekk l-oggett tal-legat huwa somma ta' flus imhollija minn missier in soddisfazzjon tal-legittima dovuta lill-legatarju fuq l-assi proprju ta' dak il-missier u in sodisfazzjon total tad-drittijiet ereditarji tal-legatarju fuq l-assi matern, u jigi pruvat li dak il-legatarju accetta l-legat hekk lilu mholli, dak il-legatarju huwa prekluz milli jitloh u jottjeni likwidazzjoni tal-wirt jew bhala legittima. Persuna taht l-eta' ma tistax toqghod f'kawza personalment, u ghalhekk ghandha tigi liberaqta mill-osservanza tal-gudizzju jekk tigi mharka personalment. Lanqas mara mizzewga ma tista' tigi mharrka minghajr l-assistaenza ta' zewgha, jekk hijama tkunx mifruda legalment minn zewgha jew dan ma jkunx assenti' imma din l-eccezzjoni hija relattiva ghar-ragel; u jek ir-ragel ma jqanqalhiex, mhux lecitu ghal haddiehor li jqanqalha.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info