Reference: Volume 39D (1955), Part No. 2, Section , Page 768

Judgement Details


Date
01/12/1955
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
MAGRI ALBERT J.
Parties
CARMELO CAMILLERI vs GEJTU CASSAR
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
AZZJONI CIVILI U AZZJONI KRIMINALI - PROVI - XHIEDA
Summary
Huwa veru li, in vista tal-indipendenza tal-azzjoni civili mill-azzjoni kriminali, il-provi testimonjali prodotti fil-proceduri kriminali ma jistghux jigu utilizzati ghall-finijiet tal-kawza civili, jekk ma jkunx hemm ftehim bejn il-partijiet; izda dan id-divjet huwa applikabbli fil-kaz ta' provi testimonjali li ma jkunux gew prodotti mill-gdid fil-kawza civili; xejn ma ghandu jimpedixxi lill-Qorti Civili li, ghall-finijiet tal-konfront u tal-attendibilita' ta' dawk il-provi taghmel uzu mill-provi migjuba quddiem il-Qorti Kriminali. Mill-principju tal=indipendenza tal-azzjoni civili u tla-azzjoni kriminali jidderiva biss illi l-prvoi tal-azzjoni civili ghandhom isiru "ex integro" quddiem il-Qorti Kriminali; pero' xejn ma josta' illi jsir il-konfront bejn dawk il-provi ghall-finijiet ta' l-attendibilita' taghhom u tal-ahjar amministrazzjoni tal-gustizzja. F'kawza civili, li tkun ghadha pendenti, tista' ghalhekk tigi prodotta anki kopja awtentika ta' snetenza moghtija minn Qorti Kriminali fuq l-istess fatti.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info