Reference: Volume 39D (1955), Part No. 2, Section , Page 757

Judgement Details


Date
12/11/1955
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
CAMILLERI ALBERT V.
Parties
NOBBLI KONTESSA MARIA TERESA APAP BOLOGNA CARUANA GATTO vs MARIA SANT
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
AMMINISTRAZZJONI - ART. 392,390(C), U 416(2)(3) TAL-KODICI CIVILI - UZUFRUTT
Summary
Meta l-zufruttwarju ma jaghtix il-kawzjoni "de bene utendo", il-beni suggetti ghall-uzufrutt, jekk ma jkunx hemm ezenzjoni mill-kawzjoni fl-att kostituttiv tal-uzufrutt, jistghu jigu amministrati minnhadd iehor. Il-kwistjoni jekk il-proprjetarju jistax jitlob, meta l-uzufruttwarju ma jkunx jista' jippresta l-kawzjoni, li huwa jkun preferit bhala amministratur ghal hadd iehor, hija kwistjoni ta' fatt anzikke' ta' dritt; u fil-ligi ma hemm xejn li jipprojbixxi lill-proprjetarju li jkun huwa l-amministratur, kif lanqas ma hu miktub li necessarjament l-amministratur ikun terza persuna.. Hu minnuli r-rapporti ta' interess bejn il-proprjetarju u l-uzufuttwarju hafna drabi jissuggerixxu n-nominata' terza persuna; pero', fejn ma jezistiex dak il-konflitt bejniethom, huwa ragjonevoli li jkun preferit bhala amministratur il-proprjetarju ghall-barrani. Motivi plawsibbli sabiex il-Qorti taghzelterza persuna l'lok l-istess proprjetarju huma l-karattru haj u dominanti ta' xi wahda mill-partijiet, il-parsimonja ezagerata, it-tendenza ghall-litigar frekwenti fuq l-aktar haga zgira, id-differenza ta' grad socjali bejn il-proprjetarju u l-uzufruttwarju, bil-konsegwenti differenzi ta' veduti uta' edukazzjoni mentali, u dak kollu li jista' jsib radici ifl-kapricci u smoderattezza tal-passjonijiet umani, u mhux fir-raguni, u li inevitabbilment igib dissensi bejn l-intererssati. Fid-dawl ta'dawn il-principji, fil-kaz prezenti, il-Qorti zammet u qatghet illi fi-konflitt bejn uil-proprjetarja, li riedet tigi nominata amministrattivi ta' legat mholli in uzufrutt, u l-legatarja li riedet litkun nominata terza persuna, kien suggeribli, taht ic-cirkustanzi tal-kaz, li tigi nominata persunabarranija.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info