Reference: Volume 39C (1955), Part No. 1, Section , Page 510

Judgement Details


Date
13/01/1955
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
MAGRI ALBERT J.
Parties
GIUSEPPE CASSAR vs FILIPPA GRECH
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 1407 TAL-KAP. 23 - ATT TA' KONVENJU - PROMESS TA' BEJGH - PROVA - PROVENZJENZA TAL-FONDI - RICERKI - SOSPENSJONI - STAT IPOTEKARJU TAL-VENDITUR - TERMINU
Summary
L-ezistenza ta' debiti ipotekarji tal-vendiru mhix raguni tajba biex tirritarda jew timpedixxi l-ezekuzzjoni ta' promessa ta' bejgh ta' fond da parti tal-kumpratur, meta dawk id-debiti jistghu jithallsu mill-prezz tal-bejgh b'surrogazzjoni tax-xerrej fid-drittijiet tal-kredituri tal-venditur.Lanqasma hija raguni tajba l-alegazzjoni illi l-provenjenza tal-fond mhix cara; imma hemm bzonn li din l-allegazzjoni tigi pruvata, u li x-xerrej juri li l-biza tieghu huwa ragjonevoli u tali li jiggustifikah ma jersaqx ghall-kuntratt definittiv. U l-oneri ta' din il-prova jinkombi fuq min ikun ser jixtri. Huwa veru li t-terminu ta' tliet xhur preskritt mill-ligi jibda jiddikorri minn dak inhar li l-bejgh ikun jista' jsir, imma dan it-terminu ghandu jigi ritenut sospez biss meta mill-konvenzjoni jidher li dik kienet il-fehma tal-kontraenti, u biex jigu superati ostakoli komuni ghaz-zewg kontraenti,u minnhom maghrufin. B'mod li dik is-sospensjoni ma tavverax ruha jekk ix-xerej ma jippruvax l-ezistenza ta' xi ostakolu li legalment jimpedixxi jew jirritarda l-konkluzjoni ital-bejgh; kif lanqas hija raguni tajba ghas-suspensjoni ta' dak it-terminu dik li x-xerrej kellu jaghmel ir-ricerki mehtiegabiex jigu apparati l-provenjenza tal-fond u l-istast ipotekarju tal-venditur, u talvolta ta' l-awturi tieghu, meta dawn ir-ricerki setghu jsiru fiz-zmien ta' tliet xhur kontemplat mill-ligi.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info