Reference: Volume 39C (1955), Part No. 2, Section , Page 643

Judgement Details


Date
07/05/1955
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
MAGRI ALBERT J.
Parties
CLOTHILDE INCARDONA vs ANGELO INCARDONA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 1383 TL-KODICI CIVILI - ART. 303 TAL-PROCEDURA CIVILI - DOTA - DOTARJU - KURATUR - MARA - NULLITA' - NUTAR - SEJHA FIL-KAWZA - SENTENZA - SEPARAZZJONI TAL-BENI
Summary
Kwantu ghall-beni dotali, is-separazzjoni tal-beni hija ammessa, u r-restituzzjoni taghhom hija awtorizzata, meta l-proprjeta` taghhom ma tkunx gahddiet fir-ragel, u purke` jkunu ghadhom jezistu. kwantu ghall-gid mhux dotali, la-ssenjazzjoni mhix ammessa meta si tratta ta` utensili tan-negozju u merkanzija tar-ragel; ghaliex l-assenjazzjoni taghhom "ut sic" lill-mara ma tarrekalhiex vantagg, u dawn ma jistghux jigu minnha utilizzati hlief billi terga tbieghhom. hija ukoll regola fil-materja limhumiex "in principio' assenjabbli oggetti ga elevati mill-kredituri tar-ragel; gahx il-mora, bhalkredituri l-ohra, ma tistax ghal ebda raguni taghmel oppozizzjoni ghall-ezekuzzjoni ta` mandat, izdatista` biss tezercita d-drittijiet taghha fuq il-prezz li jgibu dawk l-oggetti. Anki kieku dina l-assejazzjoni keient peressa, hemm bzonn tintalab alemnu fil-konfront tal-kredituri ezekutanti; ujekkdawn ma jkunux gew imharrkin, ma jistghux jigu mesejhin fil-kawza peress li mill-bidu kien jidher li huma kellhom interess li jigu mharrkin. Il-mara li tezercita l-azzjoni ghas-separazzjoni tal-benighandha tispecifika liema sustanzi trid li jigu lilha assenjati. Ghalkemm fic-citazzjoni ma tkunxsaret it-talba ghan-nomina ta`nutar biex jippublika l-att tas-separazzjoni tal-beni u ta` kuratur biex jidher ghall-konumaci fuq dak l-att, il-Qorti ghandha l-poter tissupplixxi u taghti kull provvediment biex is-sentenza ma tkunx nulla, u jkollha l-foza ezekuttiva mehtiega li hija element sostanzjali taghha.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info