Reference: Volume 39C (1955), Part No. 2, Section , Page 618

Judgement Details


Date
02/04/1955
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
CARUANA COLOMBO VICTOR J.
Parties
MICHEL ANGELO ELLUL ET vs PAOLO AXIAK
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 1810 TAL-KODICI CIVILI - CITAZZJONI - IMHATRA - KAWZA ILLECITA - KAWZALI - NULLITA' - PRESKRIZZJONI
Summary
il-preskrizzjoni ta` xahrejn stabbilita fid-dispozizzjoni tal-ligi li taghti lit-telief f'laghab id-dritt li jitlob lura minn ghand ir-rebbieh is-somma jew il-haga li jkun ga hlalas lilu, mhix applikabbli ghall-azzjoni kontra min ikun ircieva bhala semplici depozitu l-posta tal-imhatra biex jirrestitwixxi dik il-posta. Gahx dak id-depozitarju mhux parti fl-operazzjoni, ma hux la tellief u lanqas rebbueh, imma semplici depozitarju tal-posta pogguta ghall-imhatra; u dan apparti milli dik id-dispozizzjoni tikkontempla loghob, u loghob mhux imhatra, u hemm differenza kbira bejn operazzjoni ta` loghob u operazzjoni ta` imhatra. Imma l-imhatra bhala tali mhix nulla, u lanqas ma hija projbita mill-ligi; anzi gie deciz mill-Qorti Taghna illi l-imhatra mhix illecita. Ghaldaqstant, jekk id-domandaghar-restituzzjoni tal-posta pogguta ghall-mhatra hi bazata fuq il-kawzali tan-nullita` tal-imhatraminhabba l-illecita taghha, ghalkemm l-attur jista` talvolta jkollu dritt ghal dik ir-restituzzjonifuq kawzali ohra, ma tistax tigi akkolta mill-Qorti; ujkun hemm lok ghall-liberazjzoni mill-osservanza tal-gudizzju. Ghax dritt ghar-restituzzzjoni fuq kawzali ohra, ma tistax tigi akkolta mill-Qorti; u jkun hemm lok ghall-liberazzjoni mill-osservanza tal-gudizzju. Ghax dritt ghar-restituzzjoni fuq dik il-kawzali l-attur ma ghandux, ul -Qorti ma tistax tiddecidi dwar it-talba fuq kawzali diversa minn dik dedotta minghajr ma taghti deiczjoni "extra petita".
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info