Reference: Volume 39C (1955), Part No. 2, Section , Page 585

Judgement Details


Date
04/03/1955
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
MAGRI ALBERT J.
Parties
JOSEPH ALBANES ET. vs MICHELINA SARE' ET.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 1208, 1175(1), 1176, 1076, 1182, U 1184 TAL-KODICI CIVILI - DANNI - DELEGAZZJONI - DEPOZITU - IMGHAX - PAGAMENT - PROVA - SURROGAZZJONI
Summary
Min ihallas dejn ta' hadd iehor jidhol fid-drittijiet tal-dreditur, u jidhol fil-pozizzjoni tieghu;u ghalhekk, avvolja min ihallas id-dejn jigi surrogat f'somma fissa, minghajr imghax, hu jissubeatrafid-drittijiet tal-kreditur li gie mhallas ; u jekk il-kreditu kien produttiv ta' imghax, is-surrogat ghandu dritt ukoll ghall-interessi fuq il-kreditu tieghu. In dwantu ghall-obligu tal-prova dwar ta' min kienet il-htija li d-dejn ma thallasx, ghadha ssir distinzjoni bejn il-kreditur u d-debitur tal-obligazzjoni. Il-kreditur ghandu jipprova l-inadempiment tad-debitur; wara li tkun saret din il-prova, jaqa' fuq id-debitur tal-obligazzjoni. Il-kreditur; wara li tkun saret din il-prova, jaqa' fuqid-debitur il-pez li jipprova li dak l-inadempiment kien kovut ghal xi haga barranija, li taghha huma kienx responsabbli, jigifieri li hu ma kellux trija, billi mexa bid-diligenza tal-"bonns pater familias". Jekk dik il-prova ma ssirx, id-debitur ikun fi htija, u jidhol responsabbli ghad-danni. Dawn id-danni, fil-daz li l-obligazzjoni jkollha bhala oggett il-hlas ta' somma deterninata,jikkonsistu fl-imghax tal-5%, meta l-obbligazzjoni kummercjali, f'liema kaz il-ligi tiddikjara li ghandhom jghaddu "ipso jure", jibdew jiddekorru mill-gurnata tal-interpellazzjoni gudizzjarja. Bis-sahha ta' dawn il-principji, min jaccetta delegazzjoni, li jhallas dejn ta' hadd iehor bil-prezz ta' fond li jkunxtara, hu obligat jaqdi dan id-dmir tieghu bla dewmien u bid-diligenza tal-"bonus pater familias";u fil-kaz li jsib xi ostakoli ghall-hlas, ghanxu jghaddi ghad-depozitu gudizzjarju. Diversament, jonqos mill-impenji tieghu kontrattwali, u jidhol responsabbli ghad-danni; u ma jistax jehles mill-hlastal-imghax billi jallega li ma kienetx htija tieghu li d-dejn ma thallasx.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info